Home

Strona 1 z 16  > >>

Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne poprawkowe z zakresu postępowania cywilnego, które odbyło się dnia 20.11.2015 r.

 1. Barański Maciej

 2. Bartoszyński Michał

 3. Dalak Bartosz

 4. Kurzyna Przemysław

 5. Niemczewska Paulina

 6. Rogińska Zuzanna

 7. Tucholski Marcin

 8. Wełniak Małgorzata (I termin)

Za komisję Przewodniczący Zespołu:

r. pr. Adela Fischer

Prawidłowe rozwiązania (format .DOC)

(czytaj więcej)Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne poprawkowe z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego przeprowadzonego w dniu 20.11.2015 r.

 1. Karolina Fortuna

 2. Paweł Jurkowski

 3. Paweł Łusiak

 4. Katarzyna Okupska

Za Komisję Przewodniczący Zespołu:

r. pr. Adela Fischer

Prawidłowe rozwiązania (format .DOC)

(czytaj więcej)Lista osób, które zaliczyły kolokwium roczne z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego przeprowadzonego w dniu 19.11.2015 r.

 1. Adamowicz Karolina

 2. Bełza – Rojkowska Magdalena

 3. Bojar Stanisław

 4. Brzeska Natalia

 5. Chrupała Monika

 6. Ciechanowska – Grzecza Natalia

 7. Ciemny Jacek

 8. Ciesiński Kamil

 9. Czajkowski Maciej

 10. Czerkawski Karol

 11. Domański Paweł

 12. Fos Agnieszka

 13. Grzybowski Tomasz

 14. Kabziński Marcin Jacek

 15. Kajtek Patryk

 16. Kamińska Natalia

 17. Kończal Rafał

 18. Koziński Piotr

 19. Lau – Rzeczewska Agnieszka

 20. Loll Dominika

 21. Łączkowski Piotr

 22. Magusiak Agnieszka

 23. Małek Anita

 24. Matusiak Edyta

 25. Meller Dawid

 26. Migała Szymon

 27. Narojczyk Karolina

 28. Nitka Radosław

 29. Nowek Edyta

 30. Nowek Krzysztof

 31. Oburota Jagoda

 32. Ogińska Kamila

 33. Pacewicz Aleksandra

 34. Pakmur Marta

 35. Pankowska Barbara

 36. Piasecka Katarzyna

 37. Popielewska Joanna

 38. Posłuszny Mateusz

 39. Przeworek Agnieszka

 40. Przewoźniak Barbara

 41. Ratajczyk Magdalena

 42. Sieracka Natalia

 43. Smietana Kaja

 44. Sołtysiuk Bartosz

 45. Stefańska Milena

 46. Szatkowska Paulina

 47. Terefenko Michał

 48. Tyloch Monika

 49. Urbańska Maja

 50. Wanat Anna

 51. Wolszlegier Tomasz

 52. Wronka Sylwia

Za Komisję Przewodniczący Zespołu:

r. pr. Adela Fischer

(czytaj więcej)U c h w a ł a Nr 2/10.11.2015

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 10 listopada 2015 r.

 

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium poprawkowego z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanych kolokwiów.

Na podstawie § 29 ust. 1 i 2, § 30, 31, 32 i 32 a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej Prezydium Rady Okręgowej Radców Prawnych w Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1

Kolokwium roczne przeprowadza się w celu sprawdzenia wiedzy aplikantów z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa finansowego i podatkowego.

§ 2

Kolokwium roczne przeprowadza Komisja egzaminacyjna składająca się z czterech osób:

– Adela Fischer – Przewodniczący,

– Maciej Penczerzyński

– Jacek Marczak

– Gabriela Krajczewska

Na zastępców członków Komisji wyznaczono: Michał Rościszewski, Jerzy Mojsiewicz

§ 3

 1. Kierownik Szkolenia Aplikantów sporządza na dzień kolokwium listę aplikantów spełniających warunki przystąpienia do kolokwium.

 2. Termin kolokwium wyznacza się na dzień 20.11.2015 r., godz. 10:00 w OIRP w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68/7.

 3. Kolokwium przeprowadza się w formie pisemnej – zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej albo opinii o niecelowości tego typu skarg.

 4. Aplikanci w trakcie kolokwium pisemnego mogą korzystać z tekstów aktów prawnych. Zabronione jest korzystanie z innych pomocy oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających odbiór lub przekaz informacji.

§ 4

Aplikant otrzymuje ocenę pozytywną z kolokwium, jeżeli uzyska co najmniej 2/3 maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla każdego kolokwium.

§ 5

 1. W przypadku ujawnienia przez Komisję naruszenia przez aplikanta jakichkolwiek unormowań regulujących zdawanie kolokwium, uniemożliwiających z winy aplikanta kontynuowanie kolokwium Komisja podejmie decyzję o wykluczeniu aplikanta ze zdawania kolokwium.

 2. Wykluczenie z kolokwium jest równoznaczne z uzyskaniem ocen niedostatecznych z przedmiotów objętych kolokwium.

 3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą stosuje się Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, - tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

(czytaj więcej)U c h w a ł a Nr 1/ 10.11.2015

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 10 listopada 2015 r.

 

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia rocznego kolokwium rocznego oraz poprawkowego z zakresu postępowania cywilnego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

Na podstawie § 29 ust. 1 i 2, § 30, 31, 32 i 32 a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej Prezydium Rady Okręgowej Radców Prawnych w Bydgoszczy uchwala, co następuje:

§ 1

Kolokwium roczne oraz kolokwium poprawkowe przeprowadza się w celu sprawdzenia wiedzy aplikantów z zakresu postępowania cywilnego

§ 2

1. Kolokwium roczne przeprowadza Komisja egzaminacyjna składająca się z czterech osób:

– Adela Fischer – Przewodniczący,

– Jacek Marczak

– Gabriela Krajczewska

– Maciej Penczerzyński

Zastępcami członków Komisji wyznaczono: Michał Rościszewski, Jerzy Mojsiewicz

§ 3

 1. Kierownik Szkolenia Aplikantów sporządza na dzień kolokwium listę aplikantów spełniających warunki przystąpienia do kolokwium.

 2. Termin kolokwium rocznego i kolokwium poprawkowego z zakresu postępowania cywilnego wyznacza się na dzień: 20.11.2015 r., godz. 10:00, miejsce - OIRP w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68/7.

 3. Kolokwium z postępowania cywilnego przeprowadza się w formie pisemnej (kazus) polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości.

 4. Rozwiązanie zadań pisemnych następuje pismem ręcznym.

 5. Aplikanci w trakcie kolokwium polegającego na opracowaniu kazusu mogą korzystać wyłącznie z tekstów aktów prawnych.

§ 4

Aplikant otrzymuje ocenę pozytywną z kolokwium, jeżeli uzyska co najmniej 2/3 maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla każdego kolokwium.

§ 5

1. W przypadku ujawnienia przez Komisję naruszenia przez aplikanta jakichkolwiek unormowań regulujących zdawanie kolokwium, uniemożliwiających z winy aplikanta kontynuowanie kolokwium Komisja podejmie decyzję o wykluczeniu aplikanta ze zdawania kolokwium.

2. Wykluczenie z kolokwium jest równoznaczne z uzyskaniem ocen niedostatecznych z przedmiotów objętych kolokwium.

3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą stosuje się Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej – tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

(czytaj więcej)Strona 1 z 16  > >>