Egzamin na aplikację dot. 2020

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Bydgoszczy w 2020 roku

Załącznik

 

Najważniejsze informacje dotyczące egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2020 roku.

Egzamin wstępny na aplikację radcowską odbędzie się w dniu 26 września 2020 roku (sobota) o godzinie 11.00, w Hali Sportowej Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszczy ul. Garbary 2 85 – 229 Bydgoszcz.

W trakcie egzaminu będą obowiązywały następujące zasady:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem ww. warunków stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.
 4. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.
 5. Podczas egzaminu nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje rzeczy osobiste (np. odzież wierzchnią, torebki podręczne) w obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie przyborów do pisania. Organizator nie zapewnia przyborów i każdy zdający winien je sobie zapewnić we własnym zakresie i na własny użytek.
 7. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.
 8. Zdający nie mogą wnosić na salę urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.
 9. Organizator nie zapewnia wody pitnej. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.
 10. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) lub – gdy nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości od innych osób – mają zakryte usta i nos. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej wewnątrz budynku zdający mają zakryte usta i nos. Obowiązuje bezwzględnym zakaz wnoszenia telefonów komórkowych, które w razie złamania tego zakazu będą musiały być pozostawione poza salą egzaminacyjną bez jakiegokolwiek dozoru.
 11. Na teren obiektu bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos:
  1. w trakcie rozdawania i odbioru pakietów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej,
  2. każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, czy opuszczenie sali po egzaminie).
 13. Zarówno zdający, jak i członkowie Komisji Egzaminacyjnej mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków Komisji Egzaminacyjnej).
 14. Przy wejściu na salę egzaminacyjną oraz przy toaletach będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące do sali egzaminacyjnej, jak i korzystające z toalet.
 15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram rejestracji poszczególnych zdających. Zdający zostaną powiadomieni indywidualnie o godzinie, w której zobowiązani są stawić się w celu rejestracji. Po zakończeniu egzaminu wypuszcza się zdających z sali wg kolejności oddawania prac, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod budynkiem.
 16. Przed przystąpieniem do rejestracji zdający dokonują dezynfekcji rąk.
 17. Podczas rejestracji zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrowanej, po czym zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający dokonują losowania stolika egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami zawierającymi numer stolika, aniżeli wylosowana.
 18. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ponownie dokonują dezynfekcji rąk. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób.
 19. Losowanie przez zdających na sali egzaminacyjnej kopert z numerem kodu odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami aniżeli wylosowana.
 20. Po zakończeniu czasu rozwiązywania testu zdający oddaje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych zdających.
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by