Egzamin radcowski 2020

LEX DVD w czasie egzaminów – szkolenie dla aplikantów 18.06

Szanowni Państwo,
Za chwilę aplikanci przystąpią do egzaminów zawodowych. W czasie egzaminów będą mogli skorzystać z wersji LEX DVD. Ponieważ wersja ta nieco różni się od wersji online, przygotowaliśmy szkolenie online z obsługi programu.

W załączniku przesyłam zaproszenie na szkolenie które obędzie się w dniu 18.06 o godz. 15.30
Zapisy na szkolenie są prowadzone na stronie: www.produkty.LEX.pl/lex-dvd

Bardzo proszę o przesłanie zaproszenia wszystkim aplikantom, w czasie szkolenia będą mogli zadać pytania i wyjaśnić swoje wątpliwości.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie mogą uczestniczyć w szkoleniu online mogą obejrzeć nagranie dostępne pod linkiem https://vimeo.com/395104224/b3680672d9

Załącznik

 

Instrukcja ustawienia daty stanu prawnego na dzień 23.03 w programie LEX DVD w czasie egzaminów zawodowych w dniach 23-26.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się egzaminami zawodowymi w załączniku przesyłam instrukcję ustawienia daty stanu prawnego na dzień 23.03 w programie LEX DVD w czasie egzaminów zawodowych w dniach 23-26.06.2020 r.

Z poważaniem,

Załącznik

 

UWAGA! BARDZO WAŻNA INFORMACJA EGZAMIN RADCOWSKI 2020.

Uwaga!

Nastąpiła zmiana wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 maja 2020 r. w punkcie 3.5 dotyczących organizowania i przeprowadzenia egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym.

Załącznik

 

ZAWIADOMIENIE O NOWYM TERMINIE EGZAMINU RADCOWSKIEGO

§

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz, tel./fax. (52) 322-45-36; e – mail: biuro@oirp.bydgoszcz.pl

BPH O/Bydgoszcz 59 1060 0076 0000 4021 9000 4626; Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

 


Bydgoszcz, dnia 2 czerwca 2020 r.

 

Niniejszym zawiadamiam, że został wyznaczony dodatkowy termin egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach od 23 do 26 czerwca 2020 r. w Sali Konferencyjnej Cywilno – Wojskowego Związku Sportowego ZAWISZA w Bydgoszczy ul. Gdańska 163.

Wszelkie dotychczasowe czynności, w szczególności decyzja o dopuszczeniu do egzaminu oraz udzielone wcześniej informacje zachowują aktualność pod warunkiem, że nie są sprzeczne z zasadami wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemicznej i warunków dochowania bezpieczeństwa sanitarnego, o czym mowa poniżej.

Przystępujący do egzaminu zobowiązany jest zapoznać się z Wytycznymi z 26 maja 2020 r. oraz z treścią komunikatu Przewodniczących Zespołów do przygotowania zadań na egzamin adwokacki i radcowski, które dostępne są w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy i na stronie internetowej tej Izby, a także z poniższymi informacjami, które również zostaną zamieszczone na stronie OIRP w Bydgoszczy.

 

Każda część egzaminu, w każdym z wyżej wymienionych dni, rozpoczynać się będzie o godzinie 10.00 – ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na egzamin co najmniej 1 godzinę wcześniej, a więc nie później niż o godzinie 9.00.

Proszę nie grupować się w pobliżu Sali egzaminacyjnej. Najwłaściwiej byłoby aby każdy ze zdających – oczywiście biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne – pozostał bądź przy swoim samochodzie na parkingu bądź przed Salą ale na zewnątrz, zachowując odległość co najmniej dwóch metrów, do momentu wydania odpowiednich zarządzeń przez Przewodniczącego Komisji.

 

Każdorazowo przed rozpoczęciem każdej części egzaminu radcowskiego, przed wejściem na salę, zdający okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość i składa podpis na liście obecności własnym długopisem.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, chorujący na alergię lub inne schorzenia, o których mowa w pkt 4.1 wytycznych GIS, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, winien przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, w siedzibie OIRP w Bydgoszczy, w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem ww. warunków stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.
 4. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia
  i odebrania dziecka po karmieniu).
 5. Podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. – organizator nie zapewnia tych materiałów i przyborów, i każdy zdający winien je sobie zapewnić we własnym zakresie i na własny użytek.
 7. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.
 8. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania – zachodzi bezwzględny zakaz wniesienia telefonów komórkowych, które w razie złamania tego zakazu będą musiały być pozostawione poza salą egzaminacyjną bez jakiegokolwiek dozoru.
 9. Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.
 10. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos – organizator nie zapewnia środków ochrony osobistej dla zdających, którzy mają obowiązek zapewnienia sobie tych środków (maseczek, rękawiczek, ew. przyłbic) na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących w przestrzeni publicznej w pomieszczeniach zamkniętych.
 11. Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną,
  2. wychodzi do toalety,
  3. korzysta ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub drukarki,
  4. oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania, przy czym warunkiem jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego – przedłożenie stosownego zaświadczenia lekarskiego winno nastąpić najpóźniej w chwili rejestracji.
 15. Przy wejściu na salę egzaminacyjną, przy stanowiskach z systemem informacji prawnej oraz przy toaletach zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren sali egzaminacyjnej/korzystające z systemu informacji prawnej/korzystające z toalet.
 16. W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń zostanie udostępniony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe ręczniki papierowe oraz pojemnik na zużyte ręczniki. Każdy ze zdających korzystających z tych urządzeń ma obowiązek dezynfekcji wszystkich powierzchni, których dotyka, szczególnie klawiatury, myszki oraz blatu – zarówno przed, jak i po skorzystaniu z urządzeń. Czynności te będą monitorowane przez członków Komisji Egzaminacyjnej.
 17. Podczas rejestracji zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej.
 18. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru stolika, losowanie koperty z numerem kodu, itp).
 19. Losowania numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo – w pierwszym dniu egzaminu. W pozostałych dniach egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.
 20. Po zakończeniu czasu rozwiązywania zadań zdający drukuje pracę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (np. według kolejności zajmowanych stolików) i oddaje zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych zdających. W tym czasie pozostali zdający pozostają nadal przy swoich stolikach i czekają na zwolnienie miejsca przy stanowisku komputerowym z drukarką.

Uwaga:

 1. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych stosuje się stan prawny obowiązujący w datach wyznaczonych pierwotnie poszczególnych części egzaminów, tj. odpowiednio w dniach od 24 do 27 marca 2020 r., co będą uwzględniać udostępniane zdającym na salach egzaminacyjnych systemy informacji prawnej.
 2. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych nie stosuje się przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów szczególnych wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
 3. Zdający powinni przyjąć, że data pracy zawierającej rozwiązanie zadania winna być określona datą dzienną wskazaną na stronie tytułowej każdego z zadań, tj. odpowiednio dniami 24, 25, 26 albo 27 marca 2020 r.
 4. Zdający powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy rozwiązanie zadania może polegać na sporządzeniu środka odwoławczego/środka zaskarżenia, termin do wniesienia tego środka jeszcze nie upłynął.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

SSN Jacek Grela

 

Pismo przewodniczących Zespołów

 1. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych stosuje się stan prawny obowiązujący w datach wyznaczonych pierwotnie poszczególnych części egzaminów, tj. odpowiednio w dniach od 24 do 27 marca 2020 r., co będą uwzględniać udostępniane zdającym na salach egzaminacyjnych systemy informacji prawnej.
 2. Przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych nie stosuje się przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów szczególnych wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
 3. Zdający powinni przyjąć, że data pracy zawierającej rozwiązanie zadania winna być określona datą dzienną wskazaną na stronie tytułowej każdego z zadań, tj. odpowiednio dniami 24, 25, 26 albo 27 marca 2020 r.
 4. Zdający powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy rozwiązanie zadania może polegać na sporządzeniu środka odwoławczego/środka zaskarżenia, termin do wniesienia tego środka jeszcze nie upłynął.

 

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym

Warszawa, 26 maja 2020 r.

Dokument został podzielony na 5 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

 

 1. w Sekcji 1. podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na sali egzaminacyjnej podczas egzaminu oraz zasad korzystania ze sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych oraz materiałów piśmienniczych podczas egzaminów.
 2. w Sekcji 2. wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa.
 3. w Sekcji 3. wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji sal egzaminacyjnych.
 4. w Sekcji 4. wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu.
 5. w Sekcji 5. wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka Komisji Egzaminacyjnej lub u zdającego.

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem.

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej.

 

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej, osoba zapewniająca obsługę informatyczną/administracyjną) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. [*] Zdający, członek Komisji Egzaminacyjnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. [*] Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych w pkt 1.1 i 1.2 stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.

1.4. [*] Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).

1.5. Podczas egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie:

1) zdający,

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz osoby zapewniające obsługę informatyczną/ administracyjną,

3) inne osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

1.6. [*] [!] Podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.

1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.

1.8. [*] [!] Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.

1.9. [*] Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.

1.10. [*] Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.

 

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1. [*] Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek Komisji Egzaminacyjnej może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 2-metrowego odstępu).

2.3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego członek Komisji Egzaminacyjnej/osoba zapewniająca obsługę informatyczną,

2) wychodzi do toalety,

3) korzysta ze stanowiska z systemem informacji prawnej lub drukarki,

4) oddaje zadanie i pracę zawierającą rozwiązanie zadania i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.4. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej i inne osoby wspomagające (np. osoby zapewniające obsługę informatyczną) podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. [*] [!] Zarówno zdający, jak i członkowie Komisji Egzaminacyjnej mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków Komisji Egzaminacyjnej).

2.6. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej obserwujący przebieg egzaminu oraz osoby zapewniające obsługę administracyjną/informatyczną podczas podchodzenia do zdających muszą mieć zakryte usta i nos. W przypadku niemożności zachowania co najmniej 2-metrowego odstępu pomiędzy zdającym a członkiem Komisji Egzaminacyjnej/osobą zapewniającą obsługę informatyczną odstęp można zmniejszyć do niezbędnego z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania dodatkowo przyłbic, niezależnie od maseczki).

2.7. [*] Członkowie Komisji Egzaminacyjnej, inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu oraz zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania, przy czym w odniesieniu do zdających pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego.

 

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

3.1. Przy wejściu do obiektu, w którym znajduje się sala egzaminacyjna należy wywiesić informację:

1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych,

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Materiały można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.

3.2. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy zapewnić odrębne miejsce rejestracji i odrębne wejście do sali egzaminacyjnej dla każdej Komisji Egzaminacyjnej.

3.3. W przypadku, gdy w jednej lokalizacji egzamin przeprowadza więcej niż jedna Komisja Egzaminacyjna, należy wydzielić odrębne strefy parkowania dla każdej z komisji.

3.4. [*] [!] Przy wejściu na salę egzaminacyjną, przy stanowiskach z systemem informacji prawnej oraz przy toaletach należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren sali egzaminacyjnej/korzystające z systemu informacji prawnej/korzystające z toalet. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.5. [*] [!] W przypadku przeznaczonych do wspólnego korzystania stanowisk z systemem informacji prawnej oraz drukarek, obok tych urządzeń należy postawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym, jednorazowe ręczniki papierowe oraz pojemnik na zużyte ręczniki. Każdy ze zdających korzystających z tych urządzeń ma obowiązek dezynfekcji wszystkich powierzchni, których dotyka, szczególnie klawiatury, myszki oraz blatu – zarówno przed, jak i po skorzystaniu z urządzeń. O powyższym należy poinformować zdających oraz przy każdym stanowisku zamieścić stosowne oznaczenie przypominające (np. „dezynfekcja obowiązkowa przed i po”). Czynności te wymagają monitorowania przez członków Komisji Egzaminacyjnej.

3.6. Egzamin może być przeprowadzany pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Komisji Egzaminacyjnej. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

3.7. Stoliki dla zdających oraz komisji egzaminacyjnej w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i członkami komisji zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku. Na rysunku przedstawiono przykładowy schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów; możliwych jest wiele innych rozwiązań, zależnych od np. rozmiarów sali, układu mebli lub sprzętu w sali, liczby obecnych członków Komisji Egzaminacyjnej. Zaznaczony na schemacie odstęp (2 m) należy rozumieć jako co najmniej 2 m.

3.8. Stanowiska z systemem informacji prawnej powinny być zaaranżowane w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 2-metrowy odstęp pomiędzy tymi stanowiskami, pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami Komisji Egzaminacyjnej/osobami zapewniającymi obsługę informatyczną. Jeżeli nie jest to możliwe, należy oddzielić poszczególne stanowiska egzaminacyjne przegrodami wykonanymi np. z płyt wiórowych albo z pleksi.

3.9. Miejsca dla członków Komisji Egzaminacyjnej powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 2-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków Komisji Egzaminacyjnej (podczas gdy zdający rozwiązują zadania). W trakcie czynności organizacyjnych, np. rozdawania pakietów egzaminacyjnych i pendriv’ów, odbierania zadań, członkowie Komisji Egzaminacyjnej są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków Komisji Egzaminacyjnej w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

3.10. Drzwi do sali egzaminacyjnej powinny być otwarte, zwłaszcza podczas wpuszczania na egzamin i opuszczania sali po egzaminie, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

3.11. Sale egzaminacyjne należy w pierwszej kolejności regularnie wietrzyć: przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

3.12. Nie należy używać klimatyzacji. W przypadku wyposażenia obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zaleca się utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości technicznych) głównie świeżego, atmosferycznego, odpowiednio uzdatnionego powietrza, z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować ww wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

3.13. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, nie rzadziej niż co 2 godziny.

3.14. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. Nie należy używać suszarek nawiewowych.

3.15. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

3.16. Stoliki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym dniu egzaminu.

Dezynfekować należy również klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy i drukarki udostępniane wszystkim zdającym na sali egzaminacyjnej, przy czym sprzęt ten powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu

3.17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej informuje członków Komisji Egzaminacyjnej oraz zdających, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie (podstawą informacji powinno być zaświadczenie lekarskie). Członkowie Komisji Egzaminacyjnej muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 5.1.

4.2. [!] Członkowie Komisji Egzaminacyjnej w rękawiczkach dokonują rozpakowania przesyłek z zadaniami. Podczas rozdawania zdającym zadań i pendriv’ów, odbierania od nich zadań i pendriv’ów oraz wydawania potwierdzeń odbioru zadań, członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz zdający mają założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos. Dokonywanie przez członków Komisji adnotacji o godzinie wyjścia i powrotu na salę na egzemplarzu zadania i pracy zadającego wymaga każdorazowo dezynfekcji dłoni lub założonych rękawiczek.

4.3. Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia przyniesionych przez zdających na egzamin materiałów, członkowie komisji dokonują tej czynności każdorazowo bezpośrednio po dezynfekcji rąk lub po dezynfekcji rąk w rękawiczkach.

4.4. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkami Komisji Egzaminacyjnej, osobami zapewniającymi obsługę informatyczną/administracyjną, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu rozwiązywania zadania i oddania zadania wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.5. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może na przykład:

1) ustalić harmonogram rejestracji zdających podzielonych na mniejsze, np. 10-15 osobowe grupy w określonych odstępach czasu, np. 15-minutowych,

2) wyznaczyć oddzielne dla każdej Komisji Egzaminacyjnej miejsce rejestracji i wejścia na salę egzaminacyjną,

3) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. wg kolejności oddawania prac, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod budynkiem.

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających.

4.6. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu.

4.7. [*] Podczas rejestracji zdający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrującej.

4.8. [*] Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru stolika, losowanie koperty z numerem kodu, itp).

4.9. Losowanie przez zdających kopert z numerem kodu oraz numeru stolika odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami/kartkami aniżeli wylosowana.

4.10. [*] [!] Losowania numeru stolika dokonuje się tylko jednorazowo – w pierwszym dniu egzaminu. W pozostałych dniach egzaminu zdający zajmuje to samo miejsce.

4.11. [*] [!] Po zakończeniu czasu rozwiązywania zadań zdający drukuje pracę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (np. według kolejności zajmowanych stolików) i oddaje zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m od innych zdających. W tym czasie pozostali zdający pozostają nadal przy swoich stolikach i czekają na zwolnienie miejsca przy stanowisku komputerowym z drukarką.

4.12. Po zakończeniu każdego dnia egzaminu wszystkie zadania wraz z pracami stanowiącymi rozwiązanie zadań należy poddać kwarantannie na czas co najmniej 24 godzin.

 

Sekcja 5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka Komisji Egzaminacyjnej lub u zdającego

 

5.1. Jeżeli zdający lub członek Komisji Egzaminacyjnej przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zapewnia odizolowanie takiej osoby poza salą egzaminacyjną z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

5.2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej o zaistniałej sytuacji informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

5.3. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:

1) osoby zapewniające obsługę informatyczną/administracyjną oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na egzamin. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,

2) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa,

3) w przypadku wystąpienia u osób wskazanych w pkt 1 w trakcie egzaminu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć taką osobę od obowiązków, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszała się taka osoba, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,

4) w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka Komisji Egzaminacyjnej, lub innej osoby obecnej na sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy wdrożyć procedurę opisaną w pkt 5.1., a ponadto:

– w przypadku zdającego – stosuje się pkt.1.3,

– w przypadku członka Komisji Egzaminacyjnej lub innej osoby obecnej na sali egzaminacyjnej – należy odsunąć taka osobę od obowiązków.

 

5.4. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Przesunięcie terminu egzaminów adwokackiego, radcowskiego i uzupełniającego na aplikację sędziowską

12.03.2020 Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 roku oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia 2020 roku. Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób. Nowe terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego zostaną wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego, po wymaganych ustawami konsultacjach z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych. Również Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podejmie niezwłocznie decyzję w sprawie terminu przeprowadzenia testu na uzupełniającą aplikację sędziowską. Rozumiejąc trudną sytuację zdających, Ministerstwo Sprawiedliwości będzie podejmować możliwe działania, które mogłyby złagodzić skutki koniecznego przesunięcia terminu egzaminów. Decyzja o przesunięciu terminu egzaminów została podjęta ze względu na wzrastający stan zagrożenia epidemiologicznego oraz rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego. Poprzedziły ją przeprowadzone w pilnym trybie konsultacje z samorządem adwokackim i radcowskim. W tej sprawie kierowane też były do Ministerstwa liczne wystąpienia osób przystępujących do egzaminów. Egzaminy prawnicze stanowią bardzo ważny, decydujący o dalszej drodze zawodowej, etap kariery prawniczej. Ministerstwo Sprawiedliwości, zdając sobie sprawę z tych poważnych uwarunkowań od kilkunastu dni pracowało nad różnymi scenariuszami uwzględniającymi zmieniające się okoliczności, a przede wszystkim zalecenia sanitarne. Po dokładnej analizie sytuacji konieczne okazało się przesunięcie terminu egzaminów.

Biuro Komunikacji i Promocji

 

Rozprzestrzenie koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 1. zaleca się Zdającym powstrzymanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie zarażenia się wirusem SARS-CoV-2; 2. zaleca się Zdającym dokonanie realnej oceny stanu swego zdrowia w pierwszym i kolejnych dniach egzaminu (tak, by na egzamin nie zgłaszały się osoby chore), jak też zaleca się Zdającym zaopatrzenie się na użytek własny w środki antybakteryjne (płyn, żel do dezynfekcji rąk), ew. maseczki; 3. proszę również na bieżąco kontrolować na stronie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy zakładkę: Aplikanci – Egzamin radcowski 2020, pojawienie się ewentualnych, kolejnych komunikatów.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSN

Jacek Grela

 

Najważniejsze informacje o egzaminie radcowskim w 2020 r

Egzamin radcowski w 2020 r. odbędzie się w dniach od 24 do 27 marca 2020 r. w Sali Konferencyjnej Bydgoskiego Centrum Sportu ( dawniej Cywilno – Wojskowego Związku Sportowego ZAWISZA) w Bydgoszczy ul. Gdańska 163. Jednocześnie przedstawiam kilka informacji, niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia tego egzaminu: – każda część egzaminu, w każdym z wyżej wymienionych dni, rozpoczynać się będzie o godzinie 10.00 – ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na egzamin co najmniej 1 godzinę wcześniej, a więc nie później niż o godzinie 9.00, – każdorazowo przed rozpoczęciem każdej części egzaminu radcowskiego, przed wejściem na salę, zdający okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość, – egzamin radcowski składa się z pięciu części pisemnych: – pierwsza część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, polegającego na przygotowaniu aktu oskarżenia albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu; – druga część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, polegającego na przygotowaniu pozwu lub wniosku albo apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu; – trzecia część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego, polegającego na przygotowaniu umowy albo sporządzeniu pozwu, wniosku lub apelacji, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu; – czwarta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu prawa administracyjnego, polegającego na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w przypadku uznania, że jest brak podstaw do ich wniesienia, na sporządzeniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu; – piąta część egzaminu radcowskiego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. W pierwszym dniu egzaminu radcowskiego zdający opracowuje zadanie z zakresu prawa karnego. Czas na rozwiązanie tego zadania wynosi 360 minut. W drugim dniu egzaminu radcowskiego zdający opracowuje zadanie z zakresu prawa cywilnego. Czas na rozwiązanie tego zadania wynosi 360 minut. W trzecim dniu egzaminu radcowskiego zdający opracowuje zadanie z zakresu prawa gospodarczego. Czas na rozwiązanie tego zadania wynosi 360 minut. W czwartym dniu egzaminu radcowskiego zdający opracowuje zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki. Czas na rozwiązanie tych zadań wynosi łącznie 480 minut. – egzaminatorzy dokonują oceny za część pierwszą do piątej egzaminu radcowskiego przy zastosowaniu następującej skali ocen: 1) oceny pozytywne: a) celująca (6), b) bardzo dobra (5), c) dobra (4), d) dostateczna (3); 2) ocena negatywna – niedostateczna (2). – podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji (tel. komórkowy, i-pod, etc.)- Komisja egzaminacyjna nie zapewnia przechowywania tych przedmiotów i obowiązek ich zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem zdawania obciąża zdającego, który ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia, – prace egzaminacyjne sporządzane będą pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego – części od pierwszej do piątej – jeśli odpowiednie oświadczenie w tym zakresie zdający przedłożył Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do dnia 3 marca 2020 r. W tym przypadku zdający jest zobowiązany przynieść własny – sprawny i spełniający wymagania – sprzęt, z naładowanymi bateriami, zasilaczem i o ile to możliwe z przedłużaczem. – podczas rozwiązywania zadań z części pierwszej do piątej egzaminu radcowskiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa – dozwolone materiały zdający mogą przynieść we własnym zakresie. Nadmieniam, że przyniesione przez zdających materiały nie powinny zawierać odręcznych dopisków. Komisja nie zapewnia dostępu do tego rodzaju wydawnictw – wyjątkiem jest zapewnienie na sali komputerów z systemem informacji prawnej „LEX”. – ostateczną ocenę z pracy pisemnej danego zadania z części pierwszej do piątej egzaminu radcowskiego stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez każdego z egzaminatorów, przy czym: 1) oceny pozytywne to: a) celująca – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 6,00, b) bardzo dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 5,00 lub 5,50, c) dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 4,00 lub 4,50, d) dostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 3,00 lub 3,50; 2) ocena negatywna – niedostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 2,00 lub 2,50. – jeżeli przynajmniej dwie oceny cząstkowe prac pisemnych zdającego z zadań z części od pierwszej do piątej są negatywne, a średnia arytmetyczna wskazuje na pozytywną ostateczną ocenę tych prac, komisja egzaminacyjna: 1) odstępuje od wystawienia ostatecznych ocen z tych prac oraz 2) przekazuje komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu ustalenia ostatecznych ocen tych prac. – pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu radcowskiego otrzymał ocenę pozytywną. – nieobecność kandydata podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie radcowskim, – przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyklucza z egzaminu kandydata, który podczas egzaminu korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, pomagał pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu radcowskiego, – zadania oznacza się indywidualnym kodem. – każdy zdający otrzymuje przed każdą częścią egzaminu radcowskiego wylosowaną przez siebie kopertę, w której widnieje numer kodu, przygotowaną przez komisję egzaminacyjną. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania. W kopercie umieszczona jest czysta kartka z kodem, na której zdający zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie umieszcza ją z powrotem w kopercie, zakleja i oddaje członkowi komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania, W przypadku zdawania egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego numer kodu wpisuje się po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji, – praca zawierająca rozwiązanie zadania bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji egzaminacyjnej, co skutkuje otrzymaniem przez zdającego oceny negatywnej z danej części egzaminu radcowskiego, – w trakcie egzaminu radcowskiego zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, pod nadzorem członka komisji egzaminacyjnej wskazanego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę, – przed opuszczeniem sali zdający przekazuje zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, – godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania, – w przypadku zdawania egzaminu przy użyciu własnego sprzętu komputerowego godzinę wyjścia i powrotu na salę zaznacza się w odpowiedniej funkcji aplikacji oraz na egzemplarzu zadania, – zdający rozwiązujący zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, po zamknięciu aplikacji i wyjęciu nośnika z komputera udaje się do wskazanego miejsca przez Przewodniczącego Komisji, gdzie pod nadzorem drukuje swoją pracę w trzech egzemplarzach. Następnie zdający umieszcza nośnik w bezpiecznej kopercie, którą opatruje własnoręcznie numerem kodu i oddaje Komisji – zadanie, wydrukowaną pracę (3 egzemplarze) oraz zaklejoną i opatrzoną kodem kopertę z nośnikiem, który zawiera elektroniczną wersję pracy. Podkreślić należy, że w dniu 27 marca 2020 r., zdający sporządzają 2 prace (opracowują zadanie z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.) również na 1 nośniku i dokonują wydrukowania obu prac łącznie (tj. 1 dokumentu w formacie pdf), w 3 egzemplarzach, po zakończeniu egzaminu. Powyższe oznacza, że do czasu zakończenia egzaminu w tym dniu, zdający mogą dokonywać ewentualnych korekt w każdym z zadań, bez względu na przyjętą kolejność ich rozwiązywania. W Aplikacji dostępna jest funkcja podziału stron, co pozwala na techniczne rozdzielenie rozwiązań obu tych prac, – w momencie oddania zadania wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania zdający otrzymuje pokwitowanie odbioru zadania wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania z danej części egzaminu radcowskiego.

 

Egzamin zawodowy 2020

Za chwilę aplikanci przystąpią do egzaminów zawodowych. W czasie egzaminów będą mogli skorzystać z wersji LEX DVD. Ponieważ wersja ta nieco różni się od wersji online, przygotowaliśmy nagranie pokazujące obsługę i pracę z LEX DVD. Mamy nadzieję, że ten film pomoże aplikantom w szybszej i łatwiejszej obsłudze programu w czasie egzaminów. Poniżej przesyłam link do nagrania ze szkolenia: https://vimeo.com/395104224/b3680672d9 Szkolenie można odtworzyć w dowolnym momencie. Z poważaniem Anna Sławatyniec kierownik projektów marketingowych Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Mobile +48 600 025 717 anna.slawatyniec@wolterskluwer.com ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, www.wolterskluwer.pl WYMOGI TECHNICZNE – 2020 R. wymogi techniczne – 2020 informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań 2020 oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego 2020 Szanowni Państwo Aplikanci! Przekazuję informację w sprawie możliwości wynajm komputerów na egzamin radcowski w 2020 r. Firma MEGASOFT, której ofertę przesyłam została wybrana przez Pana Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do obsługi technicznej tego egzaminu.

Załącznik (format PDF)

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by