Home

Obwieszczenie


Bydgoszcz, dn. 27 września 2016 r.

Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Na podstawie § 2 ust. 1  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

OBWIESZCZAM,

że w termin do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2017 upływa z dniem31 października 2016 r.

Deklaracje należy składać wyłącznie na urzędowych formularzach, których wzór stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia. Osoby, które zadeklarowały wcześniej zainteresowanie udziałem w systemie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, winny powtórzyć deklaracje z użyciem formularza.

Stosownie do informacji uzyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości, punkty bezpłatnej pomocy prawnej na terenie funkcjonowania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, zapewnienie obsady których należeć będzie do naszej Izby i odpowiednich izb adwokackich (w Bydgoszczy lub Poznaniu w zależności od usytuowania powiatu),  usytuowane będą w powiatach, wskazanych w załączniku nr 2 do obwieszczenia. W deklaracjach, w pozycji „miejsce wykonywania czynności” należy wskazywać miejscowość będącą siedzibą odpowiedniego starostwa. Równocześnie informuję, że stosownie do negocjowanych obecnie porozumień ze starostami, miejsce wykonywania czynności w konkretnym powiecie może być wyznaczone poza miejscowością, będącą siedzibą starostwa. Z uwagi na wynikający z ustawy obowiązek zapewnienia równomiernej obsady punktów udzielania pomocy przez adwokatów i radców prawnych, w powiatach, w których samorządom tych zawodów przypada jeden punkt, należy założyć, że wykonywanie czynności objętych systemem może zostać powierzone deklarującemu radcy prawnemu w części nominalnego czasu funkcjonowania punktu.

Deklaracje należy składać na piśmie w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68 lok. 6 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@oirp.bydgoszcz.pl

Tekst uchwały KRRP w sprawie Regulaminu wyznaczania… dostępny jest na stronach internetowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w zakładce Państwowy system nieodpłatnej pomocy prawnej.

Michał Rościszewski

Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy

Załączniki:

1) wzór deklaracji

2) wykaz powiatów, w których usytuowane będą punkty pomocy

Powrót