Home

Informacja o ​dwóch ​ ​specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez Instytut Allerhanda.


Interes instytucji finansowych a odzyskanie należności – wierzyciel w Upadłości Konsumenckiej

Miejsce i termin: 26 – 27 października 2017 (czwartek, piątek) w Warszawie
Prowadzący: SSR Janusz Ploch, adw. Alicja Sobota, dr Marek Porzycki

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe dotycząca osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tj. konsumentów) weszła w życie w dniu 31 grudnia 2014 r. W wyniku wejścia w życie tej nowelizacji dostęp do upadłości konsumenckiej, a w konsekwencji do oddłużenia, został znacząco zliberalizowany. Na gruncie nowych przepisów ogłoszono już ponad 8.000 upadłości konsumenckich.

Upadłość dłużnika-konsumenta, z oczywistych względów, nie leży w interesie wierzyciela. Upadłość konsumencka może doprowadzić do umorzenia tych długów, których konsument nie ma możliwości spłacić, realnie pogarszając sytuację wierzyciela. Wierzyciel może jednak wpływać na wynik konsumenckiego postępowania upadłościowego, wykorzystując zakres przysługujących mu uprawnień.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o upadłości konsumenckiej z punktu widzenia instytucji finansowej oraz przekazanie praktycznych informacji na temat sposobów obrony banku przed skutkami upadłości konsumenckiej, a także uprawnień, z których wierzyciele mogą skorzystać w konsumenckim postępowaniu upadłościowym, w szczególności w kontekście zabezpieczenia hipotecznego.
Organizatorem szkolenia jest Instytut Allerhanda.
Na hasło "OIRP" 10% zniżki.

Szczegóły i rejestracja: http://kongresy.allerhand.pl/training/wierzyciel-w-upadlosci-konsumenckiej/

 

Pakiet regulacyjny MiFID2 / MiFIR – nadchodzące zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i metody ich implementacji

Miejsce i termin: 23 – 24 listopada 2017 (czwartek, piątek) w Warszawie
Prowadzący: dr Krzysztof Grabowski, Andrzej Świderski

Pakiet regulacyjny MiFID2/MiFIR – na który składają się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 roku („MiFID2") oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 roku („MiFIR") wraz z uzupełniającymi je aktami delegowanymi oraz wykonawczymi – będzie stosowany w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej (co do zasady) już od 3 stycznia 2018 roku.

Aktualnie opracowywana nowa polska ustawa implementująca MiFID2 znacząco zmieni rynek doradztwa inwestycyjnego oraz obrotu instrumentami finansowymi wprowadzając szereg zmian (głównie oznaczających rozszerzenie zakresu definicji instrumentów finansowych oraz instytucji finansowych podlegających ścisłym regulacjom, a także nowe obowiązki dla podmiotów profesjonalnie działających na rynkach finansowych).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest syntetyczne przedstawienie nowych przepisów (unijnych oraz krajowych) z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, działalności firm inwestycyjnych, zwiększonej ochrony inwestora oraz kwestii raportowo-sprawozdawczych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków, jakie z nich wynikają dla podmiotów działających na rynku kapitałowym, a przede wszystkim – przekazanie Uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy, jak te nowe lub zmienione regulacje należy prawidłowo stosować w praktyce.
Organizatorem szkolenia jest Instytut Allerhanda.
Na hasło "OIRP" 1
​0​
% zniżki
​.​
Powrót