Home

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019


Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, zmienionej Uchwałą Nr 100/X/2018 z dnia 22.09.2018 r.,

OBWIESZCZAM,

że w termin do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2019 upływa z dniem 31 października 2018 r.

Deklaracje należy składać wyłącznie na urzędowych formularzach, których wzór stanowi załącznik do obwieszczenia. Osoby, które zadeklarowały wcześniej zainteresowanie udziałem w systemie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, winny powtórzyć deklaracje z użyciem formularza.

W deklaracjach, w pozycji „miejsce wykonywania czynności” należy wskazywać miejscowość będącą siedzibą odpowiedniego starostwa. Równocześnie informuję, że stosownie do negocjowanych obecnie porozumień ze starostami, miejsce wykonywania czynności w konkretnym powiecie może być wyznaczone poza miejscowością, będącą siedzibą starostwa. Z uwagi na wynikający z ustawy obowiązek zapewnienia równomiernej obsady punktów udzielania pomocy przez adwokatów i radców prawnych, w powiatach, w których samorządom tych zawodów przypada jeden punkt, należy założyć, że wykonywanie czynności objętych systemem może zostać powierzone deklarującemu radcy prawnemu w części nominalnego czasu funkcjonowania punktu.

Ponadto przypominam, że w dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Informacja o tych zmianach została rozesłana do Koleżanek i Kolegów newsletterem oraz jest zamieszczona na stronie internetowej Izby, w zakładce „Aktualności/Komunikaty”. Przekazuję ją również w załączeniu do niniejszego obwieszczenia. Pragnę też zwrócić uwagę na treść art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r., który przewiduje możliwość przedstawienia przez osobę uprawnioną do nieodpłatnej pomocy prawnej opinii o udzielonej pomocy. W związku z powyższym apeluję do Koleżanek i Kolegów, którzy będą świadczyli nieodpłatną pomoc prawną, o świadczenie jej z najwyższą możliwą starannością.

Deklaracje należy składać wyłącznie na piśmie w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68 lok. 4

Tekst uchwały KRRP w sprawie Regulaminu wyznaczania… dostępny jest na stronach internetowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w zakładce Państwowy system nieodpłatnej pomocy prawnej.

Michał Rościszewski

Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy

Powrót