Home

Obwieszczenie o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2021 roku


Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

Na podstawie § 2 ust. 1  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,

 

OBWIESZCZAM,

że w termin do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2021 upływa z dniem 9 listopada 2020 r.

Deklaracje należy składać wyłącznie na urzędowych formularzach, których wzór stanowi załącznik do obwieszczenia. Osoby, które zadeklarowały wcześniej zainteresowanie udziałem w systemie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej, winny powtórzyć deklaracje z użyciem formularza.

W deklaracjach, w pozycji „miejsce wykonywania czynności” należy wskazywać miejscowość będącą siedzibą odpowiedniego starostwa. Równocześnie informuję, że stosownie do negocjowanych obecnie porozumień ze starostami, miejsce wykonywania czynności w konkretnym powiecie może być wyznaczone poza miejscowością, będącą siedzibą starostwa. Z uwagi na wynikający z ustawy obowiązek zapewnienia równomiernej obsady punktów udzielania pomocy przez adwokatów i radców prawnych, w powiatach, w których samorządom tych zawodów przypada jeden punkt, należy założyć, że wykonywanie czynności objętych systemem może zostać powierzone deklarującemu radcy prawnemu w części nominalnego czasu funkcjonowania punktu.

Ponadto przypominam, że w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Pragnę w związku z tym zwrócić uwagę na treść art. 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r., który przewiduje możliwość przedstawienia przez osobę uprawnioną do nieodpłatnej pomocy prawnej opinii o udzielonej pomocy. W związku z powyższym apeluję do Koleżanek i Kolegów, którzy będą świadczyli nieodpłatną pomoc prawną, o świadczenie jej z najwyższą możliwą starannością.

Wyżej wymieniona nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej rozszerzyła również zakres nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Począwszy od dnia 1 stycznia 2020r. w zakres nieodpłatnej pomocy prawnej wejdą zatem czynności określone w art. 4a ust. 1 ustawy, w tym przeprowadzenie mediacji. Zgodnie z art. 4a ust. 8 ustawy mediację może przeprowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym musi być ona wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego, o której informację przekazano prezesowi sądu okręgowego. Zwracam w związku z powyższym uwagę Koleżanek i Kolegów zainteresowanych prowadzeniem nieodpłatnej mediacji w wyżej wymienionym zakresie, na konieczność dopełnienia powyższego wymogu.

Deklaracje należy składać wyłącznie na piśmie w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68 lok. 4

Tekst uchwały KRRP w sprawie Regulaminu wyznaczania… dostępny jest na stronach internetowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w zakładce Państwowy system nieodpłatnej pomocy prawnej.

Michał Rościszewski

Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy

Załącznik:

1) wzór deklaracji

Powrót