Home

Nowości w ubezpieczeniach

Szanowni Państwo
Dziekani Rad
Okręgowych Izb Radców Prawnych
W imieniu Pani Ewy Stompor-Nowickiej Sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych przesyłam informacje, dotyczące nowości w ubezpieczeniach, otrzymane od Agencji Ubezpieczeniowej Time Expert Sp. z o.o.: "Z przyjemnością informujemy, iż od 01 lipca br. uruchomiliśmy dwie nowe funkcjonalności w ramach systemu trasakcyjnego iExpert. Obecnie możliwe jest bezproblemowe skladanie on-line, poza ubezpieczeniami nadwyżkowymi,  rownież wniosku o:
- wystawienie certyfikatu ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego
- oraz dla prawników zagranicznych - wystawienie promesy objęcia ubezpieczeniem obowiązkowym.
Link do nowych funkcji:
Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu, który jest stale rozbudowywany"
Mirosław Bubnowski
Time Expert Sp. z o.o. 
z siedzibą ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa 
Telefon : +48 22 55 18 317 
Fax : +48 22 55 18 365
Z poważaniem
Zuzanna Radzymińska
Krajowa Rada Radców Prawnych
0-22 622-05-88; 622-84-28; 622-84-33 w.101

--------------------------------------------------------

Zgodnie z prośbą Firmy  Time Expert Sp. z o.o., prowadzącej ubezpieczenia radców prawnych, zamieszczamy link do systemu transakcyjnego www.IExpert.pl;http://www.radcaprawny.iexpert.pl/main lub http://www.radcaprawny.obowiazkowe.pl/main.


Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje oraz zapytania należy kierować do Pani

Anny Bieleckiej specjalisty ds. likwidacji szkód Time Expert sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Chocimska 14, 00-971 Warszawa t. (0-22) 646 42 42; f. (0-22) 646 42 52     
anna.bielecka@iexpert.pl www.IExpert.pl, www.obowiozkowe.pl

--------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do ustaleń Dziekanów z Panem Prezesem KRRP M. Bobrowiczem z dnia 25 stycznia 2008 r. podczas obrad Krajowej Rady Radców PRawnych - w załączeniu przekazujemy materiały dotyczące obowiązkowego i nadwyżkowego ubezpieczenia radców prawnych od odpowiedzialnosci cywilnej na rok 2008, sporządzone przez ""Time Expert" Sp. z o.o.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
2. Informator ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych na rok 2008
3. Uniwersalny wniosek o zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych


Przedmiotowe materiały są umieszczone także na stronie http://www.progres.waw.pl/programy-ubezpieczeniowe.html
oraz stronie internetowej KRRP.

 

Od stycznia 2008 roku składka na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, w związku z wykonywaniem przez nich zawodu radcy prawnego, wynosi 22 zł.

Składki członkowskie i ubezpieczeniowe należy regularnie uiszczać. Radcy prawni winni o wszelkich zmianach związanych z formami wykonywania zawodu radcy prawnego, o przejściu na rentę czy emeryturę, o zaprzestaniu wykonywania zawodu lub zmianie stałego miejsca zamieszkania (dotyczy to także aplikantów radcowskich) niezwłocznie poinformować Izbę. Informacja o zaprzestaniu wykonywania zawodu winna zawierać również wniosek o skreślenie z ubezpieczenia OC w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego ponieważ, takie zgłoszenie jest podstawą do zaprzestania naliczania składek OC, a naliczenie zmienionych wysokości składek, następuje zgodnie z uchwałą Nr 5/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 roku od następnego miesiąca po zgłoszeniu.