Home

Aktualna lista radców prawnych

 • A
 • B
 • C
 • Ć
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • Ł
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • Ś
 • T
 • U
 • W
 • Z
 • Ż
 •  

  Strona 1 z 2  > >>

  Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

  Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, zmienionej Uchwałą Nr 100/X/2018 z dnia 22.09.2018 r.,

  OBWIESZCZAM,

  że w termin do składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2019 upływa z dniem 31 października 2018 r.

  (czytaj więcej)  W SPRAWIE WNIOSKU O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH

  PROWADZONĄ PRZEZ RADĘ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

  W BYDGOSZCZY

  Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy działając na podstawie § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

  (czytaj więcej)  Bydgoszcz, dn. 27 września 2016 r.

  Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

  Na podstawie § 2 ust. 1  Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

  OBWIESZCZAM,

   

  (czytaj więcej)  Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni,

  od 31 sierpnia br. obowiązują niektóre przepisy ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255), pozwalające na podjęcie czynności przygotowawczych do uruchomienia systemu tej pomocy od 1 stycznia 2016 r. Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 11 września br., wykonując upoważnienie ustawowe z art. 60 pkt 8 lit. g ustawy z dn. 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 507 ze zm.), uchwaliła Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. Na podstawie § 2 ust. 1 tego Regulaminu

  OBWIESZCZAM,

  że w termin do składania deklaracji udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2016 upływa z dniem 16 października 2015 r.

   

  (czytaj więcej)  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH

  w Bydgoszczy

  jako zamawiający

  zaprasza

  do składania ofert pisemnych w konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych

  w zakresie „Remontu pomieszczeń biurowych”

  w lokalach Izby w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68 lok. 4 i 6

  Oględzin miejsca robót można dokonywać w siedzibie Izby w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 68 lok. 6 codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00. Inwestor udostępnia zainteresowanym projekt budowlany wykonawczy w formie wydruku oraz regulamin konkursu ofert.

  Oferta winna zawierać:

  • wysokość wynagrodzenia ryczałtowego (netto i brutto) za całkowite wykonanie prac wraz z kosztorysem ofertowym,

  • wskaźniki cenotwórcze (koszty bezpośrednie - poziom cenowy i źródło, wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) do wyceny robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych oraz

  • szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

  Oferent winien wykazać się udokumentowanymi uprawnieniami do wykonywania robót budowlanych w zakresie wynikającym z projektu budowlanego wykonawczego oraz doświadczeniem w zakresie podobnych robót w okresie ostatnich 3 lat. Szczegółowe elementy ofert określa regulamin konkursu ofert. Termin rozpoczęcia prac oznaczony zostanie w umowie nie później niż na dzień 15 września 2015 r., a zakończenia na dzień 15 listopada 2015 r. W pierwszej kolejności należy zaplanować prace obejmujące remont lokalu nr 4 z uwagi na konieczność nieskrępowanego działania Biura Izby w lokalu nr 6.

  Termin do składania ofert upływa z dniem 14 sierpnia 2015 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert” w Biurze Izby. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Izby w dniu 17 sierpnia 2015 r. o godz. 16.30 w czasie niejawnego posiedzenia Prezydium Rady OIRP w Bydgoszczy.

  Dopuszcza się możliwość dodatkowych negocjacji lub przetargu ustnego między oferentami wybranymi przez organizatora konkursu ofert, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.

  Zawiadomienia oferentów o przyjęciu, nieprzyjęciu lub odrzuceniu oferty organizator konkursu dokonuje na piśmie. Zawarcie umowy z oferentem wyłonionym w konkursie winno nastąpić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

  Organizator konkursu zastrzega możliwość jego odwołania lub unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

  Dodatkowych informacji telefonicznych udziela Biuro Izby pod nr 52 3493253 lub 52 3224536.

   

  (czytaj więcej)  Strona 1 z 2  > >>