Home

Osoby, które na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską uzyskały wynik pozytywny i zamierzają się wpisać na listę aplikantów radcowskich I roku powinny złożyć do dnia19.10.2017 r. następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich
  2. Kserokopię uchwały o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego
  3. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego  opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem ( UWAGA! wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego nie jest dokumentem).
  4. Dowód uiszczenia opłaty wpisowej, która w przypadku aplikanta wynosi 200 zł

(numery kont podane na stronie internetowej www.oirp.bydgoszcz.pl )

  1. W przypadku, jeżeli do wniosku o dopuszczenie do egzaminu załączone było zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów lub kserokopia dyplomu należy do wniosku o wpis dołączyć odpis dyplomu wydany przez uczelnię
  2. W przypadku Pań, które w międzyczasie zmieniły stan cywilny i zmieniły nazwisko konieczne jest załączenie oryginału  aktu zawarcia związku małżeńskiego
  3. Oświadczenia, które załączam

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie, będzie można dopełnić formalności w miesiącu listopadzie, nie później jednak niż do dnia 09.11.2017 r.

Załącznik (format .DOC)

 

Informacje o naborze na aplikację radcowską w 2017 roku znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. (wykaz dokumentów, opłaty i inne).

https://www.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/