Home

Akty prawne - zmiany w najbliższym tygodniu
Wejdą w życie
Wykaz usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.(Dz.U.2017.1437).Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.(Dz.U.2017.1439).Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.(Dz.U.2017.1440). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Utracą moc
Określenie szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.(Dz.U.2003.107.1007). Treść aktu >>
Wzory arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego.(Dz.U.2013.1481). Treść aktu >>
Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.(M.P.2017.630).Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Zostaną zmienione
Krajowa Rada Sądownictwa.(Dz.U.2016.976). Treść aktu >>
Sąd Najwyższy.(Dz.U.2016.1254 t.j.). Treść aktu >>
Zwolnienia od podatku akcyzowego.(Dz.U.2017.430). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Akty prawne - ogłoszone w ubiegłym tygodniu
Akty ogłoszone
Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.(Dz.U.2017.1458). Treść aktu >>
Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.(Dz.U.2017.1465). Treść aktu >>
Sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.(Dz.U.2017.1466). Treść aktu >>
Sposób i tryb postępowania, sposób ustalania dochodu oraz zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.(Dz.U.2017.1467). Treść aktu >>
Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.(Dz.U.2017.1469). Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.(Dz.U.2017.1470). Treść aktu >>
Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.(Dz.U.2017.1471). Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.(Dz.U.2017.1472). Treść aktu >>
Zmiana ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.(Dz.U.2017.1475). Treść aktu >>
Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.(M.P.2017.764). Treść aktu >>
Zobacz więcej →