Home

Akty prawne - zmiany w najbliższym tygodniu
Wejdą w życie
Zmiana ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.(Dz.U.2016.1986). Treść aktu >>
Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze.(Dz.U.2017.1596). Treść aktu >>
Krajowy Zasób Nieruchomości.(Dz.U.2017.1529). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Utracą moc
Szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób.(Dz.U.2011.135.795). Treść aktu >>
Szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.(Dz.U.2012.193). Treść aktu >>
Leczenie krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.(Dz.U.2013.5). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Zostaną zmienione
Prawo budowlane.(Dz.U.2017.1332 t.j.). Treść aktu >>
Finanse publiczne.(Dz.U.2016.1870 t.j.). Treść aktu >>
Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.(Dz.U.2017.650 t.j.). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Akty prawne - ogłoszone w ubiegłym tygodniu
Akty ogłoszone
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018.(Dz.U.2017.1598). Treść aktu >>
Powierzenie Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego.(Dz.U.2017.1599). Treść aktu >>
Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.(Dz.U.2017.1601). Treść aktu >>
Odznaka honorowa i legitymacja dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych.(Dz.U.2017.1602). Treść aktu >>
Organizacja roku szkolnego.(Dz.U.2017.1603). Treść aktu >>
Odstępstwo od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.(Dz.U.2017.1604). Treść aktu >>
Publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.(Dz.U.2017.1606). Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.(Dz.U.2017.1607). Treść aktu >>
Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.(M.P.2017.828). Treść aktu >>
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.(M.P.2017.830). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
(czytaj więcej)

Przedstawiam poniżej ofertę książkową przygotowaną dla Aplikantów.
Są to wybrane pozycje nie tylko dla Aplikantów przygotowujących się do egzaminu zawodowego, ale mające pomóc także w przygotowaniu się do egzaminów w trakcie aplikacji.
Osoby zainteresowane zakupem książek nie umieszczonych w poniższej liście
proszę o kontakt. 

Proszę kliknąć tutaj, aby przejść do oferty przygotowanej dla Państwa

Mariusz Kostusiak Doradca Klienta Segment Prawo i Instytucje Publiczne Wolters Kluwer Polska S.A. Mobile +48696427739 mariusz.kostusiak@wolterskluwer.com

Oferta jest ograniczona czasowo. Promocje nie łączą się.
(czytaj więcej)