Home

Akty prawne - zmiany w najbliższym tygodniu
Wejdą w życie
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych.(Dz.U.2017.1103). Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.(Dz.U.2018.113). Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.(Dz.U.2018.156). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Utracą moc
Wzór formularza decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej cudzoziemcowi, który przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa.(Dz.U.2014.535).Treść aktu >>
Wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.(Dz.U.2016.1832). Treść aktu >>
Zmiana ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.(Dz.U.2017.1452). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Zostaną zmienione
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie.(Dz.U.2001.132.1479). Treść aktu >>
Licencjonowanie personelu lotniczego.(Dz.U.2013.1077). Treść aktu >>
Szczegółowe wymagania dla wyrobów aerozolowych.(Dz.U.2015.854 t.j.). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Akty prawne - ogłoszone w ubiegłym tygodniu
Akty ogłoszone
Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.(Dz.U.2018.305). Treść aktu >>
Nadanie statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.(Dz.U.2018.306). Treść aktu >>
Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.(Dz.U.2018.307).Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.(Dz.U.2018.309). Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".(Dz.U.2018.312). Treść aktu >>
Maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji.(M.P.2018.159). Treść aktu >>
Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - August Emil Fieldorf "Nil".(M.P.2018.160).Treść aktu >>
Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.(M.P.2018.161). Treść aktu >>
Uczczenie 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego.(M.P.2018.162). Treść aktu >>
Nadanie odznaczenia.(M.P.2018.164). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
(czytaj więcej)Akty prawne - zmiany w najbliższym tygodniu
Wejdą w życie
Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.(M.P.2018.122). Treść aktu >>
Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.(Dz.U.2018.137). Treść aktu >>
Służba Ochrony Państwa.(Dz.U.2018.138). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Utracą moc
Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.(Dz.U.2014.1198). Treść aktu >>
Biuro Ochrony Rządu.(Dz.U.2017.985 t.j.). Treść aktu >>
Konieczność przeprowadzenia przetargu.(M.P.2017.1039). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Zostaną zmienione
Ustrój miasta stołecznego Warszawy.(Dz.U.2015.1438 t.j.). Treść aktu >>
Petycje.(Dz.U.2017.1123 t.j.). Treść aktu >>
Kodeks wyborczy.(Dz.U.2017.15 t.j.). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Akty prawne - ogłoszone w ubiegłym tygodniu
Akty ogłoszone
Druga poprawka do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. Cavtat.2004.06.04.(Dz.U.2018.171). Treść aktu >>
Moc obowiązująca Drugiej poprawki do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., przyjętej w Cavtat dnia 4 czerwca 2004 r.(Dz.U.2018.172). Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.(Dz.U.2018.179). Treść aktu >>
Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.(Dz.U.2018.184). Treść aktu >>
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r.(M.P.2018.102). Treść aktu >>
Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego.(M.P.2018.103). Treść aktu >>
Wolne stanowisko komornika sądowego.(M.P.2018.104). Treść aktu >>
Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r.(M.P.2018.105). Treść aktu >>
Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.(M.P.2018.106). Treść aktu >>
Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.(M.P.2018.109). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
(czytaj więcej)

Akty prawne - zmiany w najbliższym tygodniu
Wejdą w życie
Zmiana ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.(Dz.U.2016.1986). Treść aktu >>
Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze.(Dz.U.2017.1596). Treść aktu >>
Krajowy Zasób Nieruchomości.(Dz.U.2017.1529). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Utracą moc
Szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób.(Dz.U.2011.135.795). Treść aktu >>
Szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.(Dz.U.2012.193). Treść aktu >>
Leczenie krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.(Dz.U.2013.5). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Zostaną zmienione
Prawo budowlane.(Dz.U.2017.1332 t.j.). Treść aktu >>
Finanse publiczne.(Dz.U.2016.1870 t.j.). Treść aktu >>
Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.(Dz.U.2017.650 t.j.). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
Akty prawne - ogłoszone w ubiegłym tygodniu
Akty ogłoszone
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018.(Dz.U.2017.1598). Treść aktu >>
Powierzenie Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego.(Dz.U.2017.1599). Treść aktu >>
Wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.(Dz.U.2017.1601). Treść aktu >>
Odznaka honorowa i legitymacja dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych.(Dz.U.2017.1602). Treść aktu >>
Organizacja roku szkolnego.(Dz.U.2017.1603). Treść aktu >>
Odstępstwo od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.(Dz.U.2017.1604). Treść aktu >>
Publiczne placówki oświatowo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.(Dz.U.2017.1606). Treść aktu >>
Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.(Dz.U.2017.1607). Treść aktu >>
Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.(M.P.2017.828). Treść aktu >>
Związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Peru o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin, którzy pozostają na utrzymaniu członków personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 8 maja 2017 r.(M.P.2017.830). Treść aktu >>
Zobacz więcej →
(czytaj więcej)

Przedstawiam poniżej ofertę książkową przygotowaną dla Aplikantów.
Są to wybrane pozycje nie tylko dla Aplikantów przygotowujących się do egzaminu zawodowego, ale mające pomóc także w przygotowaniu się do egzaminów w trakcie aplikacji.
Osoby zainteresowane zakupem książek nie umieszczonych w poniższej liście
proszę o kontakt. 

Proszę kliknąć tutaj, aby przejść do oferty przygotowanej dla Państwa

Mariusz Kostusiak Doradca Klienta Segment Prawo i Instytucje Publiczne Wolters Kluwer Polska S.A. Mobile +48696427739 mariusz.kostusiak@wolterskluwer.com

Oferta jest ograniczona czasowo. Promocje nie łączą się.
(czytaj więcej)