Home

Uchwała Nr 13/18.12.2017

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za aplikację radcowską w 2018 roku

Na podstawie art. 321 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2017. poz. 1870 j.t.) oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 uchwały Nr 43/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie zasad zwalniania aplikantów radcowskich z całości albo części opłaty rocznej, odraczania terminu jej płatności oraz rozkładania jej na raty, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy uchwala się co następuje:

§ 1.

Opłatę roczną za aplikację radcowską w roku szkoleniowym 2018

należną od aplikanta radcowskiego w wysokości 5.460 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) rozkłada się na następujące raty:

  1. I rata w wysokości 1.820 zł płatna do dnia 31 stycznia 2018 r.;

  2. II rata w wysokości 1.820 zł płatna do dnia 31 marca 2018 r.;

  3. III rata w wysokości 1.820 zł płatna do dnia 30 września 2018 r.;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady

Za oddano 13 głosów

Uchwałę podjęto jednomyślnie.