Home

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
Adres do korespondencji
ul. Gdańska 68 lok. 4
85 – 021 Bydgoszcz
tel./fax (52) 322 45 36

Księgowość
(52) 584 04 01


Aplikacja i szkolenia
tel./fax (52) 584-06-87
Rzecznik Dyscyplinarny i Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
tel. kom. 783 863 055

Punkt Konsultacyjny w Pile
ul. Śródmiejska 13/42, 64 - 920 PiłaRegon 001076494
NIP: 967-02-24-516

Godziny pracy Izby
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy pracuje:

  • Biuro w Bydgoszczy: poniedziałek 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

 

W latach 1904-1905 restaurator Eduard Schulz wzniósł dwie kamienice na należących do niego sąsiadujących posesjach (Gdańska 66 i 68). Autorem stylistycznie spójnych projektów był prawdopodobnie Rudolf Kern. Architekt zaprojektował w miej¬scu wcześniejszej zabudowy okazałe kamie¬nice z fasadami zdobionymi dekoracją o for¬mach secesyjnych. Niestety obecny stan ele¬wacji obu budynków jest nienajlepszy . Na fa¬sadzie kamienicy pod numerem 68 przetrwały nieliczne elementy dekoracji jak maszkarony i stylizowane motywy roślinne. Ciekawiej przed¬stawia się klatka schodowa z oryginalnymi drzwiami, balustradami i sztukateriami.
Bardzo interesująca jest historia zabudowy parceli, wykorzystywanej do celów rozrywkowo-wypoczynko¬wych. Około połowy XIX stulecia znajdował się tu ogród letni (Johanisgarten) należący do egzekutora sądowego Karla Hildebrandta. Zapewne funkcjonowała tu także krę¬gielnia. Już w latach 80. XIX wieku w dawnym budynku frontowym mieściła się restauracja. W 1882 roku w ogro¬dzie na zapleczu posesji wzniesiono drewniany budynek letniego teatru, nazwanego początkowo "Wiktoria", Auto¬rami projektu ; wykonawcami byli budowniczowie Józef Święcicki i Anton Hoffmann. Oprócz przedstawień teatral¬nych, w ogrodowej części restauracji odbywały się także koncerty. W ten sposób stworzono tu bardzo popularne w XIX wieku założenie ogrodowe, zwane etablissements. W 1893 roku posesję nabył restaurator Eduard Schulz. Za jego czasów kompleks nosił nazwę "Elysium", a od 1906 roku restaurację umieszczoną w nowym budynku nazwano "Restaurant zum Reichskanzler". W 1922 roku właścicie¬lem parceli stało się Towarzystwo Hote¬lowe "Deutsches Haus", Spółka prowa¬dziła tu dalej restaurację, niemiecki teatr Deutsche Bühne oraz w budynku fronto¬wym hotel działający do 1945 roku. W la¬tach 1947-1949 w miejscu dawnego budynku teatralnego wybudowano według projektu architekta Alfonsa Licznerskiego obecny Teatr Polski.

Źródło:
Autorzy: Daria Bręczewska-Kulesza
Bogna Derkowska-Kostkowska
Agnieszka Wysocka
Krzysztof Bartkowski
Piotr Łbik
Piotr Winter
Tytuł: Ulica Gdańska w Bydgoszczy Przewodnik historyczny
Bydgoszcz 2003 s. 81