Home

i n f o r m a c j a p r a w n i c z a . p l  - najnowszy produkt tego typu na rynku. Posiada wszystkie funkcje standardowego systemu informacji prawnej. Idzie jednocześnie o krok dale - nie tylko  
i n f o r m u j e,  ale też  p o d p o w i a d a. 
Realizuje to za pomocą dwóch unikalnych modułów:
1) Komentarza Kwantum – komentarza nowego typu, który omawia zagadnienia praktyczne, dając także przykłady gotowych rozwiązań; dzięki temu, w odróżnieniu od innych komentarzy, nasz nie kończy się tam, gdzie zaczynają się prawdziwe problemy,2) Podpowiadacza – jedno okienko, które pomaga rozstrzygnąć każdą sprawę;. zadajemy pytanie, a odpowiedź prowadzi nas prosto do przepisu, orzeczenia, komentarza, aktu UE ...
Sprawdź nas i pod kątem zawartości oraz funkcjonalności, jak i  c e n y  - www.informacjaprawnicza.pl (czytaj więcej)