Home

Strona 1 z 2  > >>

Koleżanki i Koledzy Delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy !


Uprzejmie przypominam, że na dzień 25 maja 2022 r. na godz. 14.00 w Hotelu „CITY" w Bydgoszczy zostało zwołane Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. (czytaj więcej)Na podstawie art. 50 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych

(Dz. U. t. j. z 2020 r., poz. 75 ze zm.)  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy zwołuje Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy na dzień 25 maja 2022 roku (środa) godz. 1400 w  Hotelu CITY w Bydgoszczy ul. 3 Maja 6.

 

(czytaj więcej)Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Nr 3/27.07.20 z dnia 27 lipca 2020 r.  Rada OIRP w Bydgoszczy zdecydowała o przeprowadzeniu wyborów na zebraniach rejonowych w sposób określony w Uchwale Nr 196/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcje w tych organach lub funkcje w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Wybory w trakcie zebrania rejonowego dla Rejonu I ( Piła) odbędą się w dniu 17 sierpnia 2020 r. w godz. 12.00-18.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Pile przy ul. Śródmiejskiej 13/42, a w przypadku Rejonu II ( Bydgoszcz) w trakcie zebrania rejonowego w dniu 19 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00 – 18.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 68, lokal nr 6. Wybory odbędą się poprzez oddawanie głosów do urny wyborczej.
Zgromadzenie Delegatów Izby odbędzie się w dniu 17 września 2020 r., o godz. 15:00 i zostanie przeprowadzone w sposób tradycyjny, a głosowania będą przeprowadzane za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wynik głosowania.
Pozdrawiam
Dziekan Michał Rościszewski

(czytaj więcej)Strona 1 z 2  > >>

Zgromadzenie Delegatów  OIRP w Bydgoszczy w dniu 17 września 2020r.

2020/09/21

 

Przy zaostrzonym rygorze sanitarnym, korzystając z uprzejmości City Hotel Bydgoszcz,delegaci naszej Izby obradowali podczas Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego. Podczas niemal czterogodzinnego spotkania udało się nam, m.in.:
- zatwierdzić sprawozdania Rady OIRP z działalności za rok 2019 i za okres kadencji 2016-2020,
- zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz udzielić absolutorium Radzie OIRP za 2019,
- zatwierdzić plan pracy Rady na kolejną kadencję,
- uchwalić budżet Rady OIRP na 2020 r.,
- wybrać członków Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
- wybrać Rzecznika Dyscyplinarnego, Delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, Członka Krajowej Rady Radców Prawnych oraz...
- dokonać wyboru dziekana Rady OIRP.

Funkcję ponownie objął mec. Michał Rościszewski.

Zwracając się do delegatów podziękował za czteroletnią współpracę ustępującej Radzie, członkom organów Izby oraz wszystkim osobom wspierającym jej codzienne funkcjonowanie. Wskazał sukcesy mijającej kadencji oraz nakreślił obszary wyzwań, którym Izba będzie musiała sprostać w najbliższym czteroleciu.

Dziękujemy wszystkim obecnym na zebraniu, a nowo wybranym osobom, w tym przede wszystkim mec. Michałowi Rościszewskiemu serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!

 

 


Zgromadzenie Delegatów Okręgowej  Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy  jest zwołane na dzień 17 września 2020 r., na godz. 15.00 w Hotelu „City”, ul. 3 Maja 6 w Bydgoszczy

2020/09/10


Uchwała Nr   4 /27.07.20

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 27 lipca 2020 r.

w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy


Uchwała Nr 4 Rady OIRP w Bydgoszczy z dnia 27 lipca 2020 r

 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej  z dnia 3 września 2020 r.

2020/09/10

 

Okręgowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 3 września 2020 r. rozpatrzyła i zatwierdziła listę delegatów na Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy i informację o przedstawicielach aplikantów na Zgromadzenie Delegatów OIRP w Bydgoszczy oraz   rozpatrzyła i dokonała weryfikacji zgłoszeń kandydatów do organów Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy i delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

KANDYDACI KOMISJA REWIZYJNA 2020 z podziałem

KANDYDACI RZECZNIK  DYSCYPLINARY 2020

KANDYDACI DZIEKAN 2020

KANDYDACI OSD 2020 z podziałem

KANDYDACI NA CZŁONKA KRRP 2020

KANDYDACI NA CZŁONKÓW RADY 2020 z podziałem

KANDYDACI  DELEGACI  ZJAZD KRAJOWY 2020 z podziałem

Lista DELEGATÓW  2020