Komunikaty

Informacjadotycząca wypełniania przez radców prawnych obowiązku brania udziałuw szkoleniach zawodowych w V Cyklu Szkoleń Zawodowych
2023-06-27

Uprzejmie informuję, iż z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się V Cykl Szkoleniowy, który trwa od 01.01.2021 r.

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych obowiązany jest uzyskać co najmniej 40 punktów szkoleniowych w V cyklu szkoleniowym (wyjątek – radcowie prawni będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenia przedemerytalne, którzy nie wykonują zawodu zwolnieni są z obowiązku udziału w szkoleniach zawodowych).

 Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego obowiązany jest do uzyskania punktów szkoleniowych, w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu.

Za udział w szkoleniach organizowanych przez OIRP w Bydgoszczy punkty naliczane są na podstawie list obecności (tj. bez konieczności przedstawiania zaświadczeń). Zaświadczenia wystawiane są tylko i wyłącznie na prośbę uczestnika.

 Ze względu na ostatni rok cyklu szkoleniowego prosimy o bieżące składanie zaświadczeń z pozostałych form doskonalenia zawodowego (szkolenia indywidualne, publikacje, studia podyplomowe, konferencje, e-learning itd. ).

Szczegółowe zasady wypełniania przez radcę prawnego obowiązku doskonalenia zawodowego  określa uchwała Nr  301/XI/2021 Prezydium  Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021 r.

Pełna treść uchwały jest dostępna na stronie internetowej Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Informuję, iż zawiadomienia o szkoleniach organizowanych przez OIRP w Bydgoszczy przesyłane są pocztą mailową na adresy podane przez radców prawnych oraz zamieszczane są na stronie internetowej Izby.

Ponadto informuję, że w przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Izbę, jest możliwość odbywania ich w formie e-learningu poprzez stronę Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Przewodnicząca Komisji ds. Szkolenia

Elżbieta Manicka

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by