Regulamin

REGULAMIN

Sądu Polubownego

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

 

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (zwany dalej „Sądem”) rozstrzyga spory o prawa majątkowe lub prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

 

§ 2

Postępowanie przed Sądem jest jednoinstancyjne.

 

§ 3

Sąd rozstrzyga sprawy w składzie trzech arbitrów.

 

§ 4

Sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu, jeżeli:

 1. sporządzono zapis na Sąd (zapis na sąd polubowny) zgodnie z przepisami art. 1161-1164 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”.
 2. w przypadku niesporządzenia zapisu na Sąd – jeżeli na wezwanie jednej ze stron do poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu, w którym określono przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć, druga strona wyraziła na to zgodę w odpowiedzi na pozew lub w odrębnym oświadczeniu w formie pisemnej.

 

Rozdział II

Postępowanie

 

§ 5

Zasady ogólne

 

 1. Sąd prowadzi postępowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sądu obowiązującym w dniu zapisu na sąd polubowny, a w sprawach w nim szczegółowo nieuregulowanych, stosuje przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), o postępowaniu w sprawach gospodarczych oraz o procesie – według zasad określonych w tym Kodeksie.
 2. Sąd rozstrzyga spory według prawa polskiego, chyba, że strony w umowie o zapis na sąd polubowny wybrały inne prawo właściwe dla danego stosunku, z uwzględnieniem postanowień umowy stron oraz ustalonych zwyczajów mających zastosowanie do danego stosunku prawnego.
 3. Postępowanie przed Sądem jest prowadzone w języku polskim. Za zgodą obu stron postępowanie może być prowadzone w innym języku. Odbywa się ono wówczas z udziałem tłumacza przysięgłego. Koszty uczestnictwa tłumacza i tłumaczeń obciążają stronę wnioskującą, a w razie wspólnego wniosku każdą ze stron po połowie.
 4. Miejscem postępowania jest Bydgoszcz. Miejscem rozstrzygania sporów przez Sąd jest biuro Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy (zwanej dalej „OIRP”). Na zgodny wniosek stron i gdy uzasadnione jest to okolicznościami sprawy, Sąd może wyznaczyć inne miejsce odbywania posiedzeń, jednakże pod warunkiem pokrycia przez strony dodatkowych kosztów z tym związanych, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. W postępowaniu przed Sądem doręczenie uważa się za skuteczne, gdy zostało wręczone osobiście adresatowi albo dostarczono je do jego siedziby albo miejsca jego zwykłego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy. Jeżeli adresat jest przedsiębiorcą wpisanym do właściwego rejestru sądowego albo właściwej ewidencji, doręczenie uważa się za skuteczne, gdy doszło na adres wskazany w rejestrze albo w ewidencji, chyba że strona podała inny adres do doręczeń. Jeżeli żadnego z tych miejsc nie można ustalić, doręczenie uważa się za skuteczne, gdy zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwykłego pobytu adresata; przyjmuje się, że doręczenie jest skuteczne w ostatnim dniu okresu, w którym przesyłka mogła zostać odebrana przez adresata.

 

§ 6

Pozew

 

 1. Wszczęcie sprawy następuje przez wniesienie pozwu do Sądu. Pozew wnosi się na piśmie do Sekretariatu Sądu.
 2. Pozew oraz załączniki składa się wraz z odpisami w liczbie odpowiadającej liczbie pozwanych oraz po jednym dla każdego z arbitrów. Załączniki dołącza się w odpisach potwierdzonych za zgodność z oryginałami przez stronę powodową lub jej pełnomocnika.
 3. Po wniesieniu pozwu Przewodniczący Sądu doręcza stronie powodowej Regulamin Sądu oraz Listę Arbitrów i wzywa ją, aby w terminie 7 dni od doręczenia wezwania:
  1. wpłaciła opłatę arbitrażową oraz ewentualnie zaliczkę na wydatki zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. usunęła braki formalne pozwu w oznaczonym przez Przewodniczącego zakresie,
  3. wyznaczyła arbitra i ewentualnie arbitra zapasowego z przesłanej Listy Arbitrów.
 4. W przypadku nie wpłacenia w wyznaczonym terminie kwot, o których mowa w ust. 3 pkt 1 sprawę uważa się za niewszczętą. Wpłacenie tych kwot lub ich reszty w późniejszym terminie uważa się za wszczęcie nowej sprawy w dacie dokonania wpłaty.
 5. W przypadku nie wyznaczenia arbitra, względnie arbitra zapasowego, w wyznaczonym terminie, arbitrów tych wyznacza za stronę powodową Przewodniczący Sądu.
 6. W przypadku nie usunięcia braków formalnych pozwu w wyznaczonym terminie Przewodniczący Sądu zarządza zwrot pozwu oraz zwrot 70 % pobranej opłaty arbitrażowej. Uzupełnienie pozwu w późniejszym terminie uważa się za wniesienie nowego pozwu w dacie dokonania uzupełnienia, od którego pobiera się nową opłatę.
 7. W razie cofnięcia pozwu, który nie został jeszcze opłacony sprawę uważa się za niewszczętą.
 8. W razie cofnięcia przez stronę powodową pozwu, który został już opłacony Przewodniczący Sądu, a po wyznaczeniu arbitrów zespołu orzekającego – Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. W postanowieniu tym określa się, czy i w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią koszty. Opłata arbitrażowa podlega zwrotowi w wysokości 60% tylko w razie cofnięcia pozwu przed jego doręczeniem stronie przeciwnej.

 

§ 7

Odpowiedź na pozew

 

 1. Jeżeli pozew został należycie opłacony i nie jest dotknięty innymi brakami, Przewodniczący Sądu doręcza stronie pozwanej odpis pozwu i załączników wraz z informacją, jakie osoby zostały wyznaczone przez (lub za) stronę powodową na arbitra lub arbitra zapasowego oraz Regulaminem Sądu i Listą Arbitrów i wzywa stronę pozwaną, aby w terminie 30 dni od doręczenia wezwania:
  1. wniosła do Sądu odpowiedź na pozew,
  2. wyznaczyła arbitra i ewentualnie arbitra zapasowego,
  3. jeżeli wyraża zgodę na poddanie sporu rozstrzygnięciu Sądu, aby złożyła oświadczenie w tym zakresie – w sytuacji, o której mowa w § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Nie wniesienie w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pozew nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku niewyznaczenia arbitra lub arbitra zapasowego w wyznaczonym terminie, ustanawia ich za stronę pozwaną Przewodniczący Sądu.

 

§ 8

Właściwość Sądu

 

 1. Sąd może orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności albo skuteczności zapisu na Sąd. Nieważność albo wygaśnięcie umowy podstawowej, w której zamieszczono zapis na sąd polubowny, samo przez się nie oznacza nieważności lub wygaśnięcia zapisu.
 2. Jeżeli po wniesieniu pozwu właściwość Sądu nasuwa wątpliwości Przewodniczący Sądu wzywa stronę powodową, aby w terminie 14 dni od doręczenia wezwania uzasadniła i ewentualnie udowodniła swoje stanowisko co do właściwości Sądu.
 3. W przypadku braku właściwości Sądu, bądź braku zgody drugiej strony na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu zgodnie z § 4 pkt 2 niniejszego Regulaminu, Przewodniczący Sądu odrzuca pozew oraz zarządza zwrot 60 % pobranej opłaty arbitrażowej.
 4. Zarzut braku właściwości Sądu może być podniesiony przez stronę pozwaną nie później niż w odpowiedzi na pozew pod rygorem pominięcia. Zarzut, że zgłoszone w toku postępowania żądanie strony przeciwnej wykracza poza zakres zapisu na Sąd, powinien być zgłoszony najpóźniej w terminie 14 od dowiedzenia się o zgłoszeniu nowego roszczenia pod rygorem pominięcia. W przypadku uwzględnienia zarzutu braku właściwości, Sąd wydaje postanowienie o odrzuceniu pozwu. Pobrana opłata arbitrażowa podlega zwrotowi. w wysokości 50 %.

 

§ 9

Arbitrzy

 

 1. Arbitrem może być osoba wpisana na Listę Arbitrów Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (zwanej „Listą Arbitrów”).
 2. Strona lub strony mogą powołać także arbitra zapasowego na wypadek skreślenia z Listy Arbitrów lub wyłączenia arbitra przez nie wyznaczonego.
 3. W przypadku uczestnictwa kilku osób, czy po stronie powodowej, czy po stronie pozwanej, osoby te winny wyznaczyć zgodnie arbitra i arbitra zapasowego.
 4. Arbitra przewodniczącego zespołu i jego zastępcę (jako arbitra zapasowego) wyznaczają z Listy Arbitrów arbitrzy wybrani do rozstrzygnięcia danego sporu.
 5. Arbiter działa z najlepszą wiedzą, bezstronnie, niezależnie i z zachowaniem zasad etyki radcy prawnego.
 6. Arbiter jest obowiązany do zachowania tajemnicy co do wszystkich okoliczności ujawnionych w toku postępowania.
 7. Arbitrowi nie wolno przyjąć funkcji jeżeli zachodzą okoliczności nasuwające wątpliwości co do bezstronności i niezależności arbitra w danej sprawie. Arbiter składa do akt sprawy pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności.
 8. Strona może w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powołaniu arbitra lub jego zastępcy żądać ich wyłączenia, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w ust. 7. Po upływie powyższego terminu uważa się, że strona zrzekła się uprawnienia do żądania wyłączenia arbitra z powodu tych okoliczności.
 9. Odpis wniosku o wyłączenie arbitra Przewodniczący doręcza stronie przeciwnej, arbitrowi, którego wniosek dotyczy oraz pozostałym arbitrom wchodzącym w skład zespołu orzekającego. Osoby te mogą zająć stanowisko co do tego wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia jego odpisu.
 10. Wniosek o wyłączenie arbitra rozpoznaje w formie postanowienia Przewodniczący Sądu, a gdy wniosek o wyłączenie jego dotyczy, pozostali członkowie Prezydium Sądu.
 11. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku arbiter nie zostanie wyłączony, strona żądająca może w terminie następnych dwóch tygodni wystąpić do sądu państwowego właściwego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, z wnioskiem o wyłączenie arbitra.
 12. W razie wyłączenia arbitra jego funkcję przejmuje arbiter-zapasowy. Jeżeli strona nie wyznaczyła arbitra zapasowego Przewodniczący Sądu wzywa stronę, która wyznaczyła wyłączonego arbitra, aby w terminie 7 dni od doręczenia wezwania wyznaczyła nowego arbitra z Listy Arbitrów, zaś w przypadku niewykonania tego wezwania, arbitra wyznacza Przewodniczący Sądu.
 13. W razie wyłączenia arbitra – przewodniczącego, w jego miejsce wchodzi jego zastępca, a jeżeli go nie wyznaczono, arbitra przewodniczącego wyznaczają z Listy Arbitrów arbitrzy wybrani do rozstrzygnięcia danego sprawy.

 

§ 10

Rozprawa

 

 1. Sąd decyduje, czy przeprowadzić rozprawę w celu przedstawienia przez strony twierdzeń lub dowodów na ich poparcie, czy też postępowanie będzie prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism, bez wyznaczania rozprawy.
 2. Termin rozprawy wyznacza przewodniczący zespołu orzekającego. Termin należy tak wyznaczyć, aby umożliwić stronom wzięcie udziału w rozprawie i przeprowadzenie na niej postępowania dowodowego.
 3. Niestawiennictwo stron, należycie zawiadomionych o terminie rozprawy, nie wstrzymuje postępowania.
 4. Rozprawy odbywają się bez udziału publiczności, przy czym zawsze przysłuchiwać się rozprawie mogą członkowie Prezydium Sąd oraz Dziekan OIRP, chyba że podlegałyby wyłączeniu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Rozprawą kieruje arbiter przewodniczący zespołu orzekającego.
 6. Z rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje arbiter przewodniczący zespołu i protokolant. Protokolanta wyznacza Dziekan Rady OIRP.
 7. Po uznaniu przez Sąd sprawy za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia, arbiter przewodniczący zespołu orzekającego zamyka rozprawę. Jednakże jeżeli przed wydaniem orzeczenia Sąd Polubowny uzna to za konieczne może otworzyć zamkniętą rozprawę i wyznaczyć termin następnego posiedzenia.

 

§ 11

Orzeczenie

 

 1. Orzeczenie Sądu winno zostać wydane na piśmie w ciągu 14 dni od zamknięcia rozprawy i niezwłocznie doręczone stronom pod warunkiem pokrycia przez strony wszystkich kosztów postępowania. Orzeczenie powinno zawierać dane dotyczące miejsca i daty jego wydania, podanie podstawy właściwości Sądu, oznaczenie stron, arbitrów i protokolanta, sentencję oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 2. W orzeczeniu określa się również ostateczne koszty postępowania a także stronę zobowiązaną do ich pokrycia, czy i w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej poniesione przez nią koszty, w tym koszty zastępstwa prawnego. Zwrot kosztów zastępstwa prawnego określany jest według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym stawki minimalne wyznaczane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.) lub innym równoważnym aktem obowiązującym na dzień orzekania.
 3. Jeżeli zaliczki i opłata arbitrażowa nie pokrywają całych kosztów postępowania poniesionych przez Sąd lub zaliczki lub opłata nie zostały w całości uiszczone przez strony, wówczas Sąd przed doręczeniem orzeczenia, wzywa strony do ich pokrycia.
 4. Narada i głosowanie nie są publiczne i odbywają się w nieobecności stron. Przy naradzie może być obecny protokolant.
 5. Orzeczenia zapadają większością głosów. Orzeczenia w kwestiach proceduralnych może wydawać samodzielnie arbiter przewodniczący.
 6. Arbiter, który głosował przeciwko stanowisku większości, może na wyroku przy swoim podpisie zaznaczyć, że zgłosił zdanie odrębne. Uzasadnienie zdania odrębnego należy sporządzić w terminie dwóch tygodni od dnia sporządzenia uzasadnienia i dołączyć do akt sprawy.

 

§ 12
Ugoda zawarta przed Sądem

 

 1. W przypadku zawarcia ugody Sąd Polubowny na zgodny wniosek stron może nadać ugodzie formę wyroku.

 

§ 13
Publikacja orzeczeń

 

 1. Orzeczenia Sądu mogą być publikowane na stronie internetowej Sądu lub OIRP, jednakże bez oznaczenia stron.
 2. Przewodniczący Sądu może wyrazić zgodę na publikację orzeczenia w czasopismach prawniczych, gospodarczych i finansowych – w całości lub w części – jednakże bez oznaczenia stron.

 

Rozdział III

Koszty postępowania

 

§ 14

Przepisy ogólne

 

 1. Strony zobowiązane są pokryć koszty postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Na koszty postępowania składają się:
  1. opłata arbitrażowa;
  2. wszystkie wydatki związane z prowadzonym postępowaniem., na poczet których Sąd może pobierać zaliczki.
 3. Sąd nie rozpoznaje wniosku o dokonanie czynności, jeśli odpowiednia opłata, względnie odpowiednia zaliczka, nie zostanie uiszczona w zakreślonym terminie.
 4. Opłaty i zaliczki wpłaca się na konto bankowe OIRP wskazane w wezwaniu do ich uiszczenia.

 

§ 15

Opłata arbitrażowa

 

 1. Opłata arbitrażowa uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu (lub potrącenia) i wynosi:
  1. do 75.000 złotych – 3.000,- zł
  2. od 75.001 zł do 1.000.000 zł – 4 %
  3. od 1.000.001 złotych – 3% , ale nie więcej niż 100.000 zł
 2. W sprawach, w których nie jest możliwe ustalenie wartości przedmiotu sporu, wysokość opłaty arbitrażowej ustala Przewodniczący Sądu.
 3. Do opłaty arbitrażowej doliczany jest podatek VAT.
 4. Objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niż jednej osobie traktuje się dla celów wymiaru opłat jako wniesienie odrębnych powództw, chyba że odpowiedzialność pozwanych jest solidarna.
 5. Opłatę pobiera się w całości od strony powodowej oraz w połowie od strony stawiającej wniosek o zawiadomienie każdej osoby trzeciej o toczącej się sprawie z wezwaniem do wzięcia udziału w charakterze interwenienta ubocznego.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by