Sąd Polubowny

S T A T U T

Sądu Polubownego

przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

§ 1

Zasady ogólne

 1. Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (zwany dalej „Sądem”) jest stałym sądem polubownym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 2. Sąd jest powołany do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe lub prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.
 3. Sąd działa przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (zwanej dalej „OIRP”).
 4. Siedzibą Sądu jest miasto Bydgoszcz.
 5. Sąd używa pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

§ 2

Organy Sądu

 1. Organami Sądu są:
  1. Przewodniczący Sądu,
  2. Prezydium Sądu,
  3. Zgromadzenie Ogólne Arbitrów.
 2. Posiedzenia Prezydium Sądu oraz Zgromadzenie Ogólne Arbitrów mogą być zwoływane drogą elektroniczną (e-mail).

§ 3

Przewodniczący Sądu

 1. Przewodniczącego Sądu wybiera Rada OIRP spośród arbitrów Sądu.
 2. Do zakresu działań Przewodniczącego Sądu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Sądu na zewnątrz,
  2. kierowanie Sekretariatem Sądu,
  3. podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do nadania biegu sprawie wniesionej do Sądu, w tym w szczególności wzywanie stron do uzupełnienia braków formalnych składanych przez nich pism, wniesienia opłaty arbitrażowej oraz wzywanie stron o wyznaczenie arbitra zgodnie z Regulaminem Sądu,
  4. wydawanie zarządzeń o zwrocie pozwu oraz o zwrocie opłaty arbitrażowej zgodnie z Regulaminem Sądu,
  5. dbanie o należyte funkcjonowanie Sądu,
  6. prowadzenie rejestru uchwał Prezydium Sądu i Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów,
  7. wnioskowanie do Rady OIRP o powołanie nowych członków Prezydium Sądu w przypadku wygaśnięcia manatów dotychczasowych członków,
  8. wnioskowanie do Rady OIRP o skreślenie arbitra z listy arbitrów stosownie do § 7 ust. 8 e) oraz f),
  9. skreślanie arbitrów z Listy Arbitrów w przypadkach określonych niniejszym Statutem,
  10. wykonywanie pozostałych czynności zastrzeżonych dla Przewodniczącego Sądu stosownie do Regulaminu Sądu.
 3. Czynności, o których mowa w ust. 2c i 2d Przewodniczący Sądu wykonuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy zlecenia zawieranej pomiędzy OIRP a Przewodniczącym Sądu. Wynagrodzenie wynosi 5 % pobranej przez Sąd w danej sprawie opłaty arbitrażowej, ale nie mniej niż 300 zł.
 4. Przewodniczący Sądu może pisemnie upoważnić członka Prezydium Sądu do wykonania czynności, o których mowa w ust. 2c i 2d. Przepis ust. 3. stosuje się odpowiednio.
 5. Funkcja Przewodniczącego Sądu wygasa wskutek:
  1. skreślenia z Listy Arbitrów,
  2. złożenia Dziekanowi Rady OIRP rezygnacji z pełnionej funkcji,
  3. odwołania przez Radę OIRP na uzasadniony wniosek Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów lub na uzasadniony wniosek Dziekania Rady OIRP, z powodu braku rękojmi prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, bądź z powodu stwierdzenia trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków.

§ 4

Prezydium Sądu

 1. W skład Prezydium Sądu wchodzi Przewodniczący Sądu, Wiceprzewodniczący Sądu oraz Sekretarz Sądu, wybierani przez Radę OIRP spośród arbitrów Sądu.
 2. Na czele Prezydium Sądu stoi Przewodniczący Sądu.
 3. Członkowie Prezydium Sądu wykonują swoje czynności osobiście.
 4. Posiedzenia Prezydium Sądu zwołuje Przewodniczący Sądu z własnej inicjatywy lub na żądanie każdego członka Prezydium Sądu, z częstotliwością niezbędną dla prawidłowego wykonywania zadań statutowych.
 5. Uchwały Prezydium Sądu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków. Każdy członek ma jeden głos. Uchwały Prezydium Sądu mogą być podejmowane drogą elektroniczną (e-mail).
 6. Do zakresu działania Prezydium Sądu należy w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie wpisu na Listę Arbitrów,
  2. ustalanie polityki promocyjnej działalności Sądu,
  3. przygotowanie i przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu Arbitrów oraz Dziekanowi Rady OIRP corocznych sprawozdań i informacji statystycznych z działalności Sądu,
  4. przygotowanie projektów zmian do Statutu Sądu lub Regulaminu Sądu,
  5. opiniowanie projektów zmian do Statutu lub Regulaminu Sądu zaproponowanych przez Zgromadzenie Ogólne Arbitrów,
  6. nadzór nad działalnością Sądu,
  7. prowadzenie Listy Arbitrów.
 7. Funkcja członka Prezydium Sądu wygasa wskutek:
  1. skreślenia z Listy Arbitrów,
  2. złożenia Przewodniczącemu Sądu rezygnacji z pełnionej funkcji,
  3. odwołania przez Radę OIRP na uzasadniony wniosek Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów lub na uzasadniony wniosek Dziekania Rady OIRP z powodu braku rękojmi prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, bądź z powodu stwierdzenia trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków.

§ 5

Zgromadzenie Ogólne Arbitrów

 1. Zgromadzenie Ogólne Arbitrów tworzą wszyscy arbitrzy Sądu.
 2. Zgromadzenia Ogólne Arbitrów zwołuje Przewodniczący Sądu z własnej inicjatywy lub na żądanie każdego członka Prezydium Sądu albo co najmniej trzech arbitrów Sądu, z częstotliwością niezbędną dla prawidłowego wykonywania zadań statutowych. Zgromadzenie Ogólne Arbitrów może zwołać Dziekan Rady OIRP, o ile uzna to za konieczne.
 3. Zgromadzenie Ogólne Arbitrów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę arbitrów biorących udział w głosowaniu. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Arbitrzy wyrażą zgodę na treść uchwały w postaci elektronicznej (e-mail).
 4. Do zakresu działania Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów należy:
  1. wnioskowanie do Rady OIRP o dokonanie zmian Statutu Sądu lub Regulaminu Sądu,
  2. rozpatrywanie odwołań od uchwały Prezydium Sądu o odmowie wpisu na Listę Arbitrów,
  3. uchwalanie kierunków działania Sądu,
  4. zapoznawanie się z rocznymi sprawozdaniami Prezydium Sądu z działalności Sądu,
  5. sprawowanie funkcji doradczych dla Prezydium Sądu,
  6. wnioskowanie do Rady OIRP o odwołanie Przewodniczącego Sądu lub członka Prezydium Sądu z powodu braku rękojmi prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, bądź z powodu stwierdzenia trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków.

§ 6

Sekretariat Sądu

 1. Sekretariat Sądu stanowi biuro OIRP.
 2. Obsługę organizacyjną i administracyjną Sądu zapewnia OIRP. Do wykonywania powierzonych obowiązków organy Sądu lub ich poszczególni członkowie korzystają z zasobów biurowych i materiałów OIRP. Podstawową formą komunikowania się pomiędzy organami Sądu, ich poszczególnymi członkami oraz arbitrami jest forma elektroniczna (e-mail).
 3. Dziekan Rady OIRP wyznacza pracownika OIRP odpowiedzialnego za obsługę czynności Sądu, jego organów lub poszczególnych członków tych organów.
 4. Działalność Sądu jest finansowana z opłat arbitrażowych, które stanowią przychód OIRP.
 5. Do zakresu działania Sekretariatu Sądu należy w szczególności:
  1. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Sądu,
  2. obsługa kancelaryjna Sądu,
  3. zawiadamianie Przewodniczącego Sądu o wpłynięciu pozwu lub wniosku o przeprowadzenie arbitrażu przez Sąd,
  4. protokołowanie przebiegu rozpraw,
  5. pobieranie opłat wskazanych w Regulaminie Sądu,
  6. przygotowywanie posiedzeń sądowych,
  7. przygotowywanie posiedzeń Prezydium Sądu, udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania Sądu i zasad wynikających z Regulaminu Sądu,
  8. aktualizacja strony internetowej Sądu,
  9. podejmowanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Sądu lub Dziekana Rady OIRP.

§ 7

Arbitrzy

 1. Arbitrem może być radca prawny z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, który daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków arbitra.
 2. W skład Sądu wchodzi nie więcej niż 10 arbitrów.
 3. Arbiter w rozstrzyganiu poddanego mu sporu działa z najlepszą wiedzą, bezstronnie, niezależnie i z zachowaniem zasady etyki radcy prawnego. Arbiter obowiązany jest niezwłoczne ujawnić okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności lub niezależności.
 4. Sąd prowadzi Listę Arbitrów Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (zwanej „Listą Arbitrów”).
 5. Wpisu na Listę Arbitrów dokonuje Prezydium Sądu na pisemny wniosek kandydata.
 6. Lista Arbitrów jest jawna i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu lub OIRP.
 7. Od uchwały Prezydium Sądu o odmowie wpisu na Listę Arbitrów kandydatowi przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem OIRP. Członkowie Prezydium Sądu nie biorą udziału w głosowaniu na Zgromadzeniu Ogólnym Arbitrów rozpatrującym odwołanie.
 8. Skreślenie z Listy Arbitrów następuje w przypadku:
  1. śmierci arbitra,
  2. skreślenia arbitra z listy radców prawnych OIRP,
  3. zawieszenia arbitra w prawach do wykonywania zawodu radcy prawnego,
  4. rezygnacji z funkcji arbitra,
  5. stwierdzenia w uchwale braku rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków arbitra, podjętej przez Radę OIRP na wniosek Przewodniczącego Sądu,
  6. stwierdzenia w uchwale trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków przez arbitra, podjętej przez Radę OIRP na wniosek Przewodniczącego Sądu.
 9. Arbitrzy wykonują obowiązki w określonej sprawie za wynagrodzeniem, na podstawie umowy zlecenia zawieranej pomiędzy OIRP a arbitrem. Wynagrodzenie każdego z arbitrów wynosi 15 % pobranej przez Sąd w danej sprawie opłaty arbitrażowej, ale nie mniej niż 500 zł.

§ 8

Obowiązek zachowania poufności i wyłączenia

 1. Członkowie organów Sądu, arbitrzy orzekający w danej sprawie, protokolanci, a także pracownicy OIRP wykonujący czynności na rzecz Sądu lub jego organów są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji, które uzyskały w związku z pełnieniem swoich funkcji.
 2. W przypadku poddania pod rozstrzygnięcie Sądu sprawy, w której stroną lub pełnomocnikiem strony jest osoba będąca członkiem organów Sądu lub arbitrem, osoba ta jest wyłączona z udziału w czynnościach związanych z daną sprawą.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Wyboru pierwszych arbitrów dokonuje Rada OIRP przy utworzeniu Sądu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady OIRP.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę OIRP.
copyright 2023 polityka prywatności RODO created by