Komunikaty

Komunikat dotyczący ubezpieczenia na 2021 rok
2021-02-12

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Umowa Generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w dniu 11 grudnia 2019 roku w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych obowiązuje nadal na niezmienionych zasadach, przy czym sumy gwarancyjne podane w EUR zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 4 stycznia 2021r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2021 roku, warunków aktualnej Umowy Generalnej, w tym oferty ubezpieczeń dobrowolnych a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych poprosimy o zgłaszanie się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 22 318 85 38.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. do Pana Tomasza Mianowskiego: e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 723 330 343. Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl . W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Mianowskim.

W ramach Umowy Generalnej, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych za którego została odprowadzona składka. Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł rocznie (19 zł miesięcznie).

W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą , którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu  22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

Pomimo, iż Umowa Generalna skierowana jest głównie do radców prawnych, to posiada także rozwiązania umożliwiające zawarcie polisy kancelariom prawnym, w których zawód wykonują poza radcami prawnymi, także adwokaci, rzecznicy patentowi czy doradcy podatkowi.

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie :

 

1.       ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,

2.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,

3.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,

4.       ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,

5.       ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,

6.       ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,

7.       ubezpieczenie mienia kancelarii.

 

Łączę pozdrowienia,

Izabela Gruba
Senior Insurance Broker

Willis Towers Watson Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a | 02-672 Warszawa | Polska

T   22 318 81 48

M +48 722 201 223

Izabela.Gruba@willistowerswatson.com

 

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa nr KRS 0000054804 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS; NIP UE-PL 526-02-10-292; kapitał zakładowy 732.500 zł;

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Domaniewska 34A, Warszawa 02-672 jest brokerem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Aktualne dane z rejestru brokerów ubezpieczeniowych udostępniane są przez Komisję Nadzoru Finansowego za pośrednictwem strony internetowej KNF. Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem strony internetowej powinien zapewniać identyfikację podmiotu występującego z wnioskiem. Dane kontaktowe do Komisji Nadzoru Finansowego znajdują się na stronie internetowej KNF pod adresem: www.knf.gov.pl . W godzinach pracy urzędu obsługującego KNF wnioskodawcy mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym. Wpis do rejestru można sprawdzić także podając dane Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na stronie internetowej KNF pod linkiem.

Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji przez Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego jest dostępne pod linkiem.

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. otrzymuje w ramach wynagrodzenia kurtaż brokerski od zakładu ubezpieczeń lub honorarium od klienta, z którym zostaje zawarta umowa ubezpieczenia za pośrednictwem Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. Poza kurtażem i honorarium Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

Reklamacje może Pan/Pani składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa, elektronicznej pod adres poczty elektronicznej reklamacje-wtwp@willistowerswatson.com, jak również telefonując pod numer (+48 22 318 81 00).

Ewentualny spór między klientem a Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a brokerem jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Klienci Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. mają możliwość złożenia skargi na działalność spółki do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

______________________________________________________________________
For information pertaining to Willis Towers Watson’s email confidentiality and monitoring policy, usage restrictions, or for specific company registration and regulatory status information, please visit https://www.willistowerswatson.com/en-GB/Notices/legal-disclaimers

Willis Towers Watson is a leading global advisory, broking and solutions company that helps clients around the world turn risk into a path for growth. Willis Towers Watson has offices in 140 countries and markets.  For a complete list of office locations, please click https://www.willistowerswatson.com/en-GB/About-Us/office-locations

You may receive direct marketing communications from Willis Towers Watson. If so, you have the right to opt out of these communications. You can opt out of these communications or request a copy of Willis Towers Watson’s privacy notice by emailing unsubscribe@willistowerswatson.com.
______________________________________________________________________

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by