Komunikaty

Szanowni Państwo,
2022-05-16
WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy!

Uprzejmie przypominamy, że o wszelkich zmianach w tym teleadresowych należy w trybie pilnym zawiadomić Biuro Izby.

Zmiany te (adresy do korespondencji,  mailowe, nr telefonów i inne) należy przekazywać drogą mailową  na adres: ewidencja@oirp.bydgoszcz.pl lub za pośrednictwem extranetu. Zmiany danych można nadal zgłaszać na adres biuro@oirp.bydgoszcz.pl

Prosimy również o przesyłanie wyłącznie drogą mailową na adresy jak wyżej  informacji dot. zamiaru pełnienia funkcji pełnomocnika dla strony w przypadku  tzw. „urzędówek”.

W sprawach prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowy Sąd Dyscyplinarny prosimy kontaktować się drogą mailową rzecznik-osd@oirp.bydgoszcz.pl lub telefonicznie 783 863 055.

APEL
W związku ze zbliżającym się  kolejnym terminem płatności ubezpieczenia OC radców prawnych (30 kwietnia 2022 r.) przypominamy o pilnym uzupełnieniu składek członkowskich i na ubezpieczenie.
Nadmieniamy, iż składka członkowska i ubezpieczeniowa winny być wpłacone do końca miesiąca za dany miesiąc.
Przypominamy, iż:
1. radca prawny wykonujący zawód uiszcza składkę członkowską w wysokości 100 zł w tym 81 zł składka członkowska; 19 zł składka ubezpieczeniowa;
2. radca prawny emeryt/rencista  wykonujący zawód uiszcza składkę członkowską w wysokości 61 zł w tym 42 zł składka członkowska; 19 zł składka ubezpieczeniowa.
3. radca prawny niewykonujący zawodu radcy prawnego, będący emerytem/rencistą jest zwolniony z uiszczania składki
Składka członkowska
Należy dodać, iż część należnej składki członkowskiej tj. 28 % Izba zobowiązana jest co miesiąc przekazać na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych.
Składka ubezpieczeniowa
Brak regularnych wpłat ze strony radców prawnych może spowodować trudności w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie OC związane z wykonywaniem zawodu, a w konsekwencji powodować określone w umowie z ubezpieczycielem skutki.
W związku z powyższym bardzo prosimy o pilne uzupełnienie składek.

Przypominamy ponownie Radcom i Aplikantom, którzy przelewają składki na konto w Alior Banku, iż należy je wpłacać na nr konta tj.
Alior Bank. Oddział w Bydgoszczy 07 2490 0005 0000 4530 1365 7750.
lub
Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004

Biuro OIRP w Bydgoszczy

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by