Praca / Zastępstwa procesowe

ZDW.N1.111.1.2023
2023-02-02

ZDW.N1.111.1.2023

Oferta pracy na stanowisko:
referenta w Wydziale Zamówień Publicznych W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Wymiar etatu: 1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

I.     Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym.
 2. Doświadczenie zawodowe w tym minimum roczne doświadczenie w obszarze stosowania Ustawy PZP lub w zakresie prowadzenia postępowań (zapytań ofertowych) wyłączonych spod stosowania PZP.
 3. Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 4. Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych oraz innych przepisów i aktów obowiązujących przy stosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.  Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. Weryfikacja formalno-prawna wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Przygotowywania dokumentacji, w tym specyfikacji warunków zamówienia wraz z zamieszczeniem ogłoszeń w BZP / DZUUE za wyjątkiem przygotowania wzorów umów oraz OPZ.
 3. Przeprowadzanie postępowań zakresie ZP.
 4. Udział w pracach komisji przetargowej.
 5. Współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami terenowymi w zakresie przygotowania i udziału zamówień.
 6. Przygotowywanie planów oraz sprawozdań w zakresie zamówień publicznych.
 7. Obsługa administracyjna wydziału (prowadzenie rejestrów postępowań, weryfikacja rejestru, tworzenie pism wewnętrznych).

III.  Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy*.
 3. Klauzula informacyjna*.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Oświadczenia kandydata w zakresie*:

 • – braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • – posiadania obywatelstwa,
 • – korzystania z pełni praw publicznych,
 • – zgody na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA!

Wszystkie dokumenty, kserokopie oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

*Wzory: Kwestionariusza osobowego, Klauzuli informacyjnej oraz Oświadczeń można pobrać osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej tutaj.

IV.   Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. nr 530), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr naboru ZDW.N1.111.1.2023”

Dokumenty należy złożyć / przesłać do 13 lutego 2023 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

VI. PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 1. Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wynagrodzenie na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Praca stacjonarna w Bydgoszczy w regularnych godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
 4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 5. Trzynaste wynagrodzenie.
 6. Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.
 7. Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
 8. Stojaki na rowery na terenie urzędu.Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłanych ofert nie zwraca.

Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie naboru mogą być przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i/lub testy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmów i/lub testów kwalifikacyjnych, z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.zdw-bydgoszcz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by