Kolokwia

Uchwała Nr 1 /15.11.23 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 15 listopada 2023 r.
2023-11-24

U c h w a ł a Nr 1 /15.11.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium poprawkowego z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

Na podstawie § 29, 30, 31, 32 i 32 a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.), uchwala się, co następuje:

§ 1

Kolokwium poprawkowe przeprowadza się w celu sprawdzenia wiedzy z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego tych aplikantów, którzy nie uzyskali pozytywnej oceny z kolokwium w I terminie.

§ 2

Kolokwium poprawkowe przeprowadza Komisja egzaminacyjna składająca się z czterech osób:

– Michał Rościszewski – Przewodniczący,

– Gabriela Krajczewska

– Maciej Penczerzyński

– Dorota Gierczak

Zastępcami członków Komisji wyznaczono: Zbigniewa Pawlaka, Jacka Marczaka.

§ 3

  1. Kierownik Szkolenia Aplikantów sporządza na dzień kolokwium listę aplikantów spełniających warunki przystąpienia do kolokwium.

  2. Termin kolokwium wyznacza się na dzień: 28.11.2023 r., w godz. 09.00-15.00.

  3. Miejsce kolokwium: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych, ul. Gdańska 68/4 Bydgoszcz.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą stosuje się Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.) oraz przepisy porządkowe zawarte w uchwale Nr 1/17.04.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by