Kolokwia

Uchwała Nr 1/22.04.2024 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 r.
2024-05-27

w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów radcowskich I, II i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium” w roku szkoleniowym 2024

Na podstawie § 30 ust. 7 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r.), uchwala co następuje:

 

§ 1

Dopuszcza się możliwość zdawania przez aplikantów radcowskich kolokwiów pisemnych przewidzianych programem aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, przy czym przez „własny sprzęt komputerowy” rozumie się sprzęt komputerowy będący w posiadaniu aplikanta podczas zdawania kolokwiów pisemnych.
Zdawanie kolokwiów przy użyciu własnego sprzętu komputerowego odbywa się za pomocą aplikacji komputerowej „Kolokwium”, która jest przekazywana aplikantom na nośnikach pendrive, po podpisaniu listy obecności na kolokwium.

 

§ 2

Sprzęt komputerowy wykorzystywany do zdawania kolokwiów pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego powinien posiadać system Windows 7 lub Windows 8 lub Windows 8.1 lub Windows 10 z zainstalowaną przeglądarką internetową Google Chrome.
System Windows powinien być zaktualizowany przed każdym kolokwium.
W przypadku zainstalowania na sprzęcie komputerowym darmowego oprogramowania Avast lub AVG lub Comodo, zaleca się jego wyłączenie przed przystąpieniem do pisania kolokwium.

 

§ 3

Rozwiązanie zadania na kolokwiach pisemnych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego odbywa się zgodnie z instrukcją do aplikacji komputerowej „Kolokwium”. Instrukcję można pobrać za pomocą linku:  https://www.veeo.pl/kolokwium.
Wersję Demo aplikacji komputerowej „Kolokwium” można pobrać za pomocą linku: https://www.veeo.pl/kolokwium. Po pobraniu ww. aplikacji, należy ją zapisać na nośniku pendrive i z nośnika pendrive uruchomić.
Aplikacja komputerowa „Kolokwium” blokuje dostęp do wszystkich dokumentów i innych zasobów znajdujących się na sprzęcie komputerowym aplikanta.

 

§ 4

W trakcie trwania kolokwium zabronione jest korzystanie z zasobów znajdujących się na sprzęcie komputerowym oraz z Internetu. W razie podjęcia próby wykonania ww. operacji, powyższe działania zostaną zapisane w logach systemu, a ich wydruk dołączony do pliku wraz z rozwiązanym zadaniem, co skutkuje oceną niedostateczną z kolokwium.

 

§ 5

Aplikant może, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem kolokwium pisemnego, złożyć w Dziale Aplikacji OIRP w Bydgoszczy pisemne oświadczenie o wyborze rozwiązania zadania na kolokwium przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.
W przypadku wyboru rozwiązania zadania na kolokwium pisemnym przy użyciu własnego sprzętu komputerowego aplikant składa także, w terminie określonym w ust. 1, pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu i o tym, że znane mu są zagrożenia, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2.
Wzór oświadczenia o wyborze rozwiązania zadania na kolokwium pisemnym przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 – 3 powyżej, należy złożyć w oryginale w Dziale Aplikacji OIRP w Bydgoszczy.
Niezwłocznie po upływie terminu do złożenia oświadczenia OIRP w Bydgoszczy ogłosi listę osób zdających kolokwium pisemne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zawierającą tylko numer aplikanta.
Niezłożenie pisemnego oświadczenia w terminie określonym w ust.1 i 2 powyżej oznacza wybór formy odręcznej rozwiązania zadania na kolokwium pisemnym.

 

§ 6

Aplikant ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadania na kolokwium pisemnym przy użyciu sprzętu komputerowego. W takim przypadku aplikant może przystąpić do rozwiązania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania kolokwium nie zostaje przedłużony.
W przypadku wystąpienia w trakcie trwania kolokwium pisemnego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego, aplikant sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania kolokwium nie zostaje przedłużony. Przyczyna, która uniemożliwiła korzystanie lub dalsze korzystanie ze sprzętu komputerowego nie podlega badaniu.
Aplikant, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania kolokwium pisemnego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązania zadania i przystąpić do rozwiązania zadania w formie odręcznej. W takim przypadku przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez niego członek Komisji informuje aplikanta o możliwości i sposobie odbioru od aplikanta dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie części zadania, jeżeli została zapisana, w celu kontynuowania rozwiązania zadania odręcznie. Czas trwania kolokwium nie zostaje przedłużony.

 

§ 7

Po zakończeniu kolokwium aplikacja generuje plik z rozwiązanym zadaniem w formacie pdf na nośniku pendrive. Aplikant przedkłada pendrive wyznaczonemu członkowi Komisji do wydrukowania rozwiązanego zadania i po wydrukowaniu podpisuje go.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Załącznik:

Oświadczenie aplikanta o wyborze rozwiązania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o akceptacji warunków z tym związanych

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by