Kolokwia

Uchwała Nr 2/22.04.2024 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 r.
2024-05-27

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium rocznego oraz kolokwium poprawkowego z zakresu etyki zawodu radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu, organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium

Na podstawie § 29, 30, 31, 32 i 32 a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r.), uchwala co następuje:

 

§ 1

Kolokwium roczne przeprowadza się w celu sprawdzenia wiedzy aplikantów z zakresu etyki zawodu radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu, organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych.

 

§ 2

 1. Kolokwium roczne przeprowadza Komisja egzaminacyjna składająca się z czterech osób:
  – Zbigniew Pawlak – Przewodniczący,
  – Maciej Penczerzyński
  – Gabriela Krajczewska
  – Jacek Marczak
  Zastępcami członków Komisji wyznaczono: Michała Rościszewskiego, Barbarę Kulę.

 

§ 3

Kierownik Szkolenia Aplikantów sporządza na dzień kolokwium listę aplikantów spełniających warunki przystąpienia do kolokwium.
Termin kolokwium wyznacza się na dzień: 28.05.2024 r., godz. 9.00
Miejsce kolokwium: Siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych ul. Gdańska 68, Bydgoszcz
Kolokwium z zakresu etyki zawodu radcy prawnego, zasad wykonywania zawodu, organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych przeprowadza się w formie ustnej polegającej na udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie z etyki zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad wykonywania zawodu i jedno pytanie z organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych. Członkowi komisji przysługuje prawo zadawania aplikantowi dodatkowych pytań w zakresie wiążącym się z wylosowanymi pytaniami.

 

§ 4

Zbiory pytań na kolokwia ustne opracowuje Zespół powołany przez Prezydium Krajowej Rady, z uwzględnieniem zakresu i struktury kolokwiów określonych w programie aplikacji. Każdy ze zbiorów pytań zawiera nie mniej niż 50 pytań.
Zbiory pytań na kolokwia ustne są ogłaszane uchwałą Prezydium Krajowej Rady do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy w trakcie roku szkoleniowego nastąpi zmiana stanu prawnego w zakresie objętym wykazem aktów prawnych na zajęcia i kolokwia, powodująca utratę aktualności pytania zawartego w zbiorze pytań na kolokwium ustne z danego przedmiotu, Zespół powołany przez Prezydium Krajowej Rady, usuwa to pytanie ze zbioru z dniem wejścia w życie zmiany stanu prawnego. Prezydium Krajowej Rady, w drodze uchwały podjętej przed dniem wejścia w życie zmiany stanu prawnego ogłasza, które pytania i z jakim dniem zostają usunięte ze zbiorów pytań na kolokwia ustne z poszczególnych przedmiotów.

 

§ 5

Aplikant otrzymuje ocenę pozytywną z kolokwium, jeżeli uzyska co najmniej 2/3 maksymalnej liczby punktów przewidzianej dla każdego kolokwium.

 

§ 6

 1. W przypadku ujawnienia przez Komisję naruszenia przez aplikanta jakichkolwiek unormowań regulujących zdawanie kolokwium, uniemożliwiających z winy aplikanta jego kontynuowanie, Komisja podejmie decyzję o wykluczeniu aplikanta ze zdawania kolokwium.
 2. Wykluczenie z kolokwium jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z przedmiotu objętego kolokwium.
 3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 7

Postanowienia § 1 – 6 stosuje się odpowiednio do kolokwium poprawkowego, którego termin Prezydium Rady OIRP wyznacza na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ogłoszenia wyników kolokwium, o którym mowa w § 1.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą stosuje się Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r.)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by