Kolokwia

Uchwała Nr 3/22.04.2024 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 r.
2024-05-27

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium rocznego oraz kolokwium poprawkowego z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki zawodu radcy prawnego dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

Na podstawie § 29, 30, 31, 32 i 32 a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r.),
uchwala się co następuje:

 

§ 1

Kolokwium roczne przeprowadza się w celu sprawdzenia wiedzy aplikantów z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki zawodu radcy prawnego.

 

§ 2

 1. Kolokwium roczne przeprowadza Komisja egzaminacyjna składająca się z czterech osób:
  – Michał Rościszewski – Przewodniczący,
  – Zbigniew Pawlak
  – Jacek Marczak
  – Barbara Kula
  Zastępcami członków Komisji wyznaczono: Macieja Penczerzyńskiego, Gabrielę Krajczewską.

 

§ 3

Kierownik Szkolenia Aplikantów sporządza na dzień kolokwium listę aplikantów spełniających warunki przystąpienia do kolokwium.
Termin kolokwium wyznacza się na dzień: 17.06.2024 r., w godz. 11.00-15.00.
Miejsce kolokwium: Bydgoskie Centrum Sportu ( Zawisza ), ul. Gdańska 163 Bydgoszcz.
Kolokwium z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, etyki zawodu radcy prawnego przeprowadza się w formie pisemnej – zadania polegającego na przygotowaniu opinii prawnej.
Rozwiązanie zadań pisemnych następuje pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego na zasadach określonych w Uchwale Nr 1 /22.04.2024 r. Prezydium Rady OIRP w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów I, II i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium” w roku szkoleniowym 2024.
Aplikanci w trakcie kolokwiów mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa.

 

§ 4

Aplikant otrzymuje ocenę pozytywną z kolokwium, jeżeli uzyska co najmniej 2/3 maksymalnej liczby punktów przewidzianej dla każdego kolokwium.

 

§ 5

 1. W przypadku ujawnienia przez Komisję naruszenia przez aplikanta jakichkolwiek unormowań regulujących zdawanie kolokwium, uniemożliwiających z winy aplikanta jego kontynuowanie, Komisja podejmie decyzję o wykluczeniu aplikanta ze zdawania kolokwium.
 2. Wykluczenie z kolokwium jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z przedmiotu objętego kolokwium.
 3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 6

Postanowienia § 1 – 5 stosuje się odpowiednio do kolokwium poprawkowego, którego termin Prezydium Rady OIRP wyznacza na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ogłoszenia wyników kolokwium, o którym mowa w § 1.

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą stosuje się Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r.)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by