Aplikanci

Uchwała Nr 6/18.12.2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy
2024-01-03

Uchwała Nr 6/18.12.2023

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2024 roku

Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu aplikacji radcowskiej, (j.t. Uchwała Nr 1153/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r.) Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy ustala przepisy porządkowe odbywania zajęć przez Aplikantów w roku szkoleniowym 2024, który trwa od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024

Zajęcia szkoleniowe dla aplikantów OIRP odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, ul. Gdańska 68/7

I rok ( 41 osób )

– w poniedziałki, w godzinach: 09:00-14:00

II rok ( 23 osoby )

– we wtorki, w godzinach: 14:00-19:00

III rok ( 38 osób )

– w środy, w godzinach: 14:00 – 19:00

Przerwa wakacyjna trwa od 1 lipca do 6 sierpnia 2024 r.

Praktyki obejmują 40 jednodniowych zajęć w roku szkoleniowym, z tym, ze co najmniej 14 zajęć w trakcie I roku i co najmniej 24 zajęcia w trakcie II i III roku powinny zostać przeprowadzone w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów. W trakcie I roku szkoleniowego praktyki obejmują również zajęcia praktyczne wynikające z porozumienia zawartego na podstawie art. 32 ust. 3a ustawy o radcach prawnych.

Funkcje starostów poszczególnych lat pełnią:

I rok – będzie ustalony na 1 zajęciach

II rok – Maciej Tykwiński

III rok –Sebastian Nalazek

Przybycie na zajęcia Aplikanci potwierdzają na liście obecności, a po zakończeniu zajęć przedkładają wykładowcy dzienniczki celem uzyskania wpisów potwierdzających obecność na zajęciach.

Listy obecności starostowie składają Kierownikowi Szkolenia.

Nieobecność na kolokwiach należy usprawiedliwić.

Do zasad usprawiedliwienia nieobecności stosuje się §23 i §32 regulaminu.

Obowiązkiem Aplikanta jest uzyskanie zaliczenia zajęć i przedłożenia zaświadczeń o odbyciu praktyk objętych planem szkolenia, a także opinii patrona.

Dzienniki Aplikantów powinny być prowadzone na bieżąco tak w zakresie zajęć teoretycznych, praktycznych jak i kontaktów z Patronem, a przed końcem roku szkoleniowego należy dostarczyć opinię Patrona o przebiegu praktyki.

W kwestiach estetyczno-porządkowych – należy dbać o utrzymanie porządku w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia.

Aplikanci mają obowiązek bieżącego regulowania składek na rzecz samorządu (do końca każdego miesiąca – w wysokości 30 zł) oraz opłaty za aplikację.

W głosowaniu wzięło udział 15 członków

za oddano 15 głosów

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by