Aplikanci

Uchwała – Prawo karne
2023-10-24

U c h w a ł a Nr 1 /23.10.23

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie terminu, sposobu przeprowadzenia kolokwium rocznego oraz kolokwium poprawkowego z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej, którzy nie przystąpili w pierwszym terminie, ustalenia przepisów porządkowych oraz powołania Komisji do przeprowadzenia wyżej wskazanego kolokwium.

Na podstawie § 29, 30, 31, 32 i 32 a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.), uchwala się co następuje:

§ 1

Kolokwium roczne przeprowadza się w celu sprawdzenia wiedzy aplikantów z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 2

1. Kolokwium roczne przeprowadza Komisja egzaminacyjna składająca się z czterech osób:

Gabriela Krajczewska – Przewodnicząca,

Maciej Penczerzyński

Zbigniew Pawlak

SSN dr Dariusz Kala

Zastępcami członków Komisji wyznaczono: Michała Rościszewskiego, Jacka Marczaka.

§ 3

  1. Kierownik Szkolenia Aplikantów sporządza na dzień kolokwium listę aplikantów spełniających warunki przystąpienia do kolokwium.

  2. Termin kolokwium wyznacza się na dzień: 26.10.2023 r., w godz. 09:00 – 15:00

  3. Miejsce kolokwium: Bydgoskie Centrum Sportu ( Zawisza ), ul. Gdańska 163 Bydgoszcz.

  4. Kolokwium z prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia przeprowadza się w formie pisemnej – zadania pisemnego, polegającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego.

  5. Rozwiązanie zadań pisemnych następuje pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego na zasadach określonych w Uchwale Nr 1/17.04.2023 r. Prezydium Rady OIRP w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie warunków zdawania kolokwiów pisemnych przez aplikantów I, II i III roku aplikacji przy użyciu własnego sprzętu komputerowego z wykorzystaniem aplikacji komputerowej „Kolokwium” w roku szkoleniowym 2023.

  6. Aplikanci w trakcie kolokwiów mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa.

§ 4

Aplikant otrzymuje ocenę pozytywną z kolokwium, jeżeli uzyska co najmniej 2/3 maksymalnej liczby punktów przewidzianej dla każdego kolokwium.

§ 5

1. W przypadku ujawnienia przez Komisję naruszenia przez aplikanta jakichkolwiek unormowań regulujących zdawanie kolokwium, uniemożliwiających z winy aplikanta jego kontynuowanie, Komisja podejmie decyzję o wykluczeniu aplikanta ze zdawania kolokwium.

2. Wykluczenie z kolokwium jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej z przedmiotu objętego kolokwium.

3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 6

Postanowienia § 1 – 5 stosuje się odpowiednio do kolokwium poprawkowego, którego termin Prezydium Rady OIRP wyznacza na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ogłoszenia wyników kolokwium, o którym mowa w § 1.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą stosuje się Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (t.j. Uchwała Nr 783/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r.)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by