Zgromadzenia

ZGROMADZENIE 2022
2022-05-16

 

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych

(Dz. U. t. j. z 2020 r., poz. 75 ze zm.)  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy zwołuje Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy na dzień 25 maja 2022 roku (środa) godz. 1400 w  Hotelu CITY w Bydgoszczy ul. 3 Maja 6.

Proponowany porządek obrad

Otwarcie Zgromadzenia

Wybór Komisji Mandatowej

Wybór Prezydium Zgromadzenia

Przyjęcie porządku obrad

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Sprawozdanie z działalności Rady OIRP w Bydgoszczy za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2021 rok

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2021 rok

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego za 2021 roku

Sprawozdanie Przewodniczącego Okręgowego Zespołu Wizytatorów za 2021 rok

Przedstawienie projektu budżetu na 2022 rok

Dyskusja i wolne wnioski

Podjęcie uchwał w sprawach:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

z działalności  za 2021 rok

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy za 2021 rok

rozliczenie wyniku finansowego  za rok 2021

uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy  na 2022 rok

Zamknięcie Zgromadzenia.

Udział Delegatów w Zgromadzeniu jest ustawowym obowiązkiem członków Samorządu Radcowskiego.

W przypadku szczególnych okoliczności związanych z niemożliwością udziału Delegatów w Zgromadzeniu, prosimy o zawiadomienie o tym e – mailem lub telefonicznie Biuro Rady.

 

Sekretarz Rady                       Dziekan Rady

OIRP w Bydgoszczy                     OIRP w Bydgoszczy

Czesława Żychlińska                               Michał Rościszewski

 

 

Sprawozanie – załącznik.

copyright 2023 polityka prywatności RODO created by